Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X
  • Symbol

II SA/Kr 515/01 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-08-17

Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie z powodu bezprzedmiotowości /art. 105 par. 1 Kpa/ nie korzysta z przymiotu decyzji...
do organu administracji publicznej wyższego stopnia pod kątem kontroli zasadności przesłanki do umorzenia postępowania. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy...

II SA/Lu 846/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-01-13

i umorzył postępowanie I instancji w całości., Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w sprawie, której stan faktyczny przedstawia się następująco:, Decyzją z dnia [...] grudnia 2020...
[...] z dnia [...] grudnia 2020 r. i umorzył postępowanie I instancji w całości., W ocenie organu odwoławczego analiza akt sprawy, treści skarżonej decyzji...

II OZ 659/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-22

umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego postanawia: oddalić zażalenie. Postanowieniem z 12 kwietnia 2017 r., sygn. akt II SA/Gl 1131/16...
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach umorzył postępowanie zażaleniowe w kwestii zażalenia J. L. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II z 15 listopada 2016 r...

II SA/Rz 719/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-09-23

Wody Polskie z dnia [...] lutego 2021 r. r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego - skargę oddala - II SA/Rz 719/21, U z a s...
: Dyrektor RZGW) z [...] lutego 2021 r. nr [...] dotycząca umorzenia postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego., Jak wynika z jej uzasadnienia i akt administracyjnych sprawy...

IV SA/Wa 354/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-26

[...] czerwca 2009 r. stwierdzającej nieważność decyzji Starosty O. z dnia [...] listopada 2005 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wznowienia postępowania...
Starosty O. z dnia [...] marca 2005 r. Kolejną decyzją z dnia [...] listopada 2005 r. Starosta O. umorzył postępowanie wznowieniowe ze względu na jego bezprzedmiotowość...

II OSK 1891/06 - Wyrok NSA z 2008-01-18

Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie naruszenia stosunków wodnych na gruncie oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd...
w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy O. z dnia [...] o umorzeniu postępowania w sprawie nakazania E. i A. małż. Z. wykonania rowka odwadniającego, odprowadzającego wodę...

IV SA/Wa 1875/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-01

. na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. z dnia [...] sierpnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego I. uchyla zaskarżoną...
w W. decyzją z [...] września 2010r. - zaskarżoną skargą przez Stowarzyszenie [...] z siedzibą w K. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - umorzył postępowanie...

III OW 64/21 - Postanowienie NSA z 2022-02-17

(Dz.U. z 2022 r., poz. 329), dalej: 'p.p.s.a.', sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe., W niniejszej...
sprawie zaistniała podstawa do umorzenia postępowania, bowiem spór o właściwość zaistniały pomiędzy organami przestał być aktualny. W piśmie z [...] kwietnia 2021 r...

II OSK 1605/06 - Wyrok NSA z 2007-12-03

umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie wznowienia postępowania o przywrócenie stosunków wodnych na gruncie do stanu poprzedniego oddala skargę kasacyjną Wyrokiem...
[...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie wznowienia postępowania o przywrócenie stosunków wodnych na gruncie do stanu poprzedniego...

VIII SA/Wa 629/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-18

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia [...] czerwca 2012 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przywrócenia stosunków wodnych 1) uchyla...
K. działka nr ew. [...]. Powołaną wyżej decyzją z dnia [...] kwietnia 2012 r. Wójt Gminy [...] umorzył postępowanie w przedmiotowej sprawie, w uzasadnieniu decyzji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100