Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba zdrowia X

II GSK 376/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-15

zdrowotnej postanawia: uchylić zaskarżony wyrok i umorzyć postępowanie sądowe V.S. Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. po rozpoznaniu skargi Samodzielnego Publicznego...
na skargę, Prezes NFZ wniósł o jej oddalenie oraz o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego z uwagi na brak przedmiotu zaskarżenia. Organ podał, że zaskarżona...

II GSK 989/14 - Wyrok NSA z 2015-06-10

z dnia 22 [...] 2013 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o przeprowadzenie leczenia poza granicami kraju 1. oddala skargę kasacyjną; 2...
z dnia 22 [...] 2013 r. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przeprowadzenia leczenia poza granicami kraju, uchylił zaskarżoną decyzję; stwierdził, że uchylona...

IV SA/Gl 881/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-01-17

. 2135 ) umorzono postępowanie w sprawie wydania decyzji potwierdzającej prawo M. A. do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych., Powołując...
jednak organ zakwestionował słuszność umorzenia postępowania z powodu śmierci strony wskazując, iż w takim przypadku nie powinno wydawać się żadnej decyzji., Z faktu...

III SA/Gl 1821/21 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2022-07-04

przyznania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. Pismem z dnia 22 listopada 2021 r. I. B...
administracyjnymi (tekst jednolity w Dz. U. z 2022 r., poz. 329), dalej zwanej w skrócie: 'P.p.s.a.', sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w razie śmierci strony...

II SA/Op 149/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-09-04

Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 lutego 2008r. Nr XVII/143/2008 w przedmiocie przekształcenia zakładu opieki zdrowotnej postanawia: umorzyć postępowanie. Przedmiotem skargi...
podlega umorzeniu., Zgodnie z brzmieniem art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270...

I SA/Bd 576/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-03-08

, że:, 1. skarżący zobowiązany jest do poniesienia kosztu świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego w dniach [...] w wysokości [...] zł,, 2. umorzył postępowanie...
leczniczych. Z treści skargi wynika przy tym, iż zaskarżono całość rozstrzygnięcia organu, choć skarżący wprost nie kwestionuje umorzenia postępowania administracyjnego...

III SA/Łd 421/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-02-20

Zakładów Opieki Zdrowotnej - A w Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...]. nr SKO.[...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego...
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. nr 210, poz. 2135), Prezydent Miasta Ł. umorzył postępowanie w sprawie wydania decyzji potwierdzającej uprawnienia do bezpłatnych...

III SA/Łd 184/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-04-08

Społecznej w Ł. do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, umorzył postępowanie w sprawie...
nieubezpieczonego, jako strony postępowania winna skutkować umorzeniem postępowania, 2/ art. 7 k.p.a. w związku z art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych...

VI SA/Wa 2428/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-15

Zdrowia z dnia [...] kwietnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie refundacji kosztów leczenia 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza...
decyzji., Decyzją z [...] czerwca 2007 r., Dyrektor P. Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w R. umorzył postępowanie dotyczące zrefundowania kosztów zabiegu...

III SA/Kr 4/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-27

postanawia umorzyć postępowanie sądowe postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, z dnia 27 lutego 2008 r., sygn. akt III SA/Kr 4/08, W dniu [...] Rada...
za dopuszczalne i skuteczne należało umorzyć postępowanie sądowe wywołane cofniętą skargą Rady Gminy. Sąd orzekł w tym zakresie na podstawie art. 60 w zw. z art. 161 § 1 pkt 1...
1   Następne >   +2   +5   10