Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Rozgraniczenie nieruchomości X

III SA/Kr 714/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-12-03

[...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania rozgraniczeniowego skargę oddala Decyzją z dnia [...] [...], po rozpatrzeniu odwołań W. C. i C. P., Samorządowe Kolegium...
wniosku zawiadomił strony objęte postanowieniem o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, spośród których umorzeniu postępowania w zakresie wspólnej granicy sprzeciwiła...

II SA/Ke 526/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-11-13

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości oddala skargę. Decyzją z dnia...
[...] Wójt Gminy umorzył postępowanie administracyjne w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości odnośnie przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami położonymi...

I OSK 2103/15 - Wyrok NSA z 2017-04-26

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...]; [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania i umorzenia postępowania 1. prostuje oczywistą...
i umorzenia postępowania, w jakiej umarza ono postępowanie organu pierwszej instancji oraz oddalił skargę J. M. i M. M. w pozostałej części., Wyrok został wydany w następującym...

IV SA/Wa 810/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-07-31

Odwoławczego w W. z dnia (...) lutego 2008 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego - oddala skargę - Wójt Gminy L. decyzją z (...) października...
2007r. umorzył postępowanie w sprawie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr (...), stanowiącej współwłasność A. J., T. J. i M. J...

II SA/Lu 1453/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-05-11

[...] Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości oddala skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia...
[...], Nr [...] po rozpatrzeniu odwołania M. W. od decyzji Wójta Gminy dnia [...] Nr [...] w przedmiocie: umorzenia postępowania w części dotyczącej rozgraniczenia...

III SA/Gd 129/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-06-21

nieruchomości, 2. uchyla zaskarżoną decyzję w części dotyczącej umorzenia postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości oraz decyzję Wójta Gminy z dnia 10 maja 2011 r...
. nr [...] w części - w punkcie 2 dotyczącym umorzenia postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości. Decyzją z dnia 10 maja 2011 r. Wójt Gminy, po rozpoznaniu wniosku S...

OSK 496/04 - Wyrok NSA z 2004-06-30

Jerzego Jana K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Z. z dnia 26 kwietnia 2002 r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie rozgraniczenia...
skargę Jerzego Jana K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Z. z dnia 26 kwietnia 2002 r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie rozgraniczenia...

I OSK 971/13 - Wyrok NSA z 2014-12-12

Odwoławczego w [...] z dnia [...] grudnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania rozgraniczeniowego oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny...
[...] grudnia 2011 r., nr [...], w przedmiocie umorzenia postępowania rozgraniczeniowego., W uzasadnieniu powyższego wyroku zawarto następujące ustalenia faktyczne i ocenę prawną...

III SA/Lu 187/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-10-19

[...] grudnia 2009 r. w sprawie: 1) umorzenia postępowania administracyjnego dotyczącego rozgraniczenia nieruchomości H. i M. T. z działkami B. C. i J. C. wobec zawarcia aktu ugody...
pierwszej instancji,, III. uchyliło zaskarżoną decyzję w pkt II b i umorzyło postępowanie pierwszej instancji., W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy wskazał, że Burmistrz...

SA/Rz 2554/01 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-09-24

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] września 2001 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie rozgraniczenia skargi oddala Samorządowe...
[...] lipca 2001r. w sprawie umorzenia postępowania o rozgraniczenie nieruchomości pomiędzy działką nr 1285, a działką nr ewid. 1286/19 położonych w miejscowości T...
1   Następne >   +2   +5   +10   34