Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek akcyzowy X

I SA/Kr 517/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-06-21

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego - skargę oddala - Naczelnik Urzędu Skarbowego prowadził postępowanie egzekucyjne do majątku W. K. na podstawie...
odsetek za zwłokę oraz jednocześnie wniósł o umorzenie postępowania egzekucyjnego w oparciu o art. 59 § 1 pkt 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji...

I SA/Rz 85/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-04-19

Dyrektora Izby Celnej 1) z dnia [...] grudnia 2011r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie podatku akcyzowego z tytułu nabycia...
wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych wykazanych w deklaracji z dnia [...] lipca 2004r., 2) z dnia [...] grudnia 2011r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...

I SA/Go 490/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-02-11

zaskarżonej decyzji o nieudowodnione przypuszczenia i domniemania., Skarżący wniósł o uchylenie decyzji organu I instancji i umorzenie postępowania., Po rozpatrzeniu...
wniósł o uchylenie decyzji organów obu instancji i umorzenie postępowania oraz o zasądzenie na rzecz skarżącego zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa...

III SA/Łd 394/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-09-27

2014 roku w kwocie 10.936,00 zł wraz z odsetkami w wysokości 2.617,00 zł i orzeczenia o zabezpieczeniu w/w zobowiązań na majątku R. M. oraz umorzenia postępowania...
o zabezpieczeniu ww. zobowiązań na majątku, umorzył postępowanie odwoławcze w powyższym zakresie, a w pozostałym zakresie utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy., Powyższe rozstrzygnięcie...

I SA/Rz 578/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-12-04

Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] kwietnia 2012 r. - nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za styczeń 2007r...
., - nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za luty 2007r., - nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania...

I SA/Ol 789/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-01-27

2009r. uchylił decyzje Naczelnika Urzędu Celnego z dnia 20.01.2009r. o wymiarze należności i umorzył postępowanie odnośnie paliwa wprowadzonego w dniach 8 i 9 maja; dwiema...
decyzjami z dnia 15 czerwca 2009r uchylił decyzje Naczelnika Urzędu Celnego z dnia 25. 03.2009r. i umorzył postępowanie odnośnie paliwa wprowadzonego w dniach 7 i 9 maja...

I GSK 2033/15 - Wyrok NSA z 2017-11-14

., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w przedmiocie zabezpieczenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym i opłacie paliwowej oddala skargę kasacyjną Wojewódzki...
Celnej w Poznaniu (dalej: DIC) z dnia [...] października 2014 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego zabezpieczenia na majątku zaległości...

I GSK 3209/18 - Wyrok NSA z 2019-02-26

. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w przedmiocie podatku akcyzowego oraz umorzenia postępowania 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania...
. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego (uchylenia decyzji I instancji i umorzenia postępowania) - uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Wojewódzkiemu Sądowi...

III SA/Gl 86/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-03-07

z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) stanowi, że Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania...
doszło do skutecznego cofnięcia skargi, jednocześnie Sąd stwierdził brak przesłanek negatywnych umorzenia postępowania wymienionych w art. 60 ustawy., Reasumując zatem...

I SA/Go 495/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-06-06

a n a w i a 1. umorzyć postępowanie 2. zwrócić skarżącej uiszczony wpis w kwocie 100 (sto) złotych Skarżąca wniosła skargę na wymienioną w sentencji decyzję Dyrektora...
Izby Celnej., Pismem z dnia 12 kwietnia 2007r. skarżąca cofnęła skargę., Sąd uznał cofnięcie za dopuszczalne i umorzył postępowanie na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ustawy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100