Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Planowanie przestrzenne X

II SA/Po 1202/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-06-14

rozpatrzenie sprawy stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy K. nr [...] z dnia [...] kwietnia 2016 r. o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy...
[...] kwietnia 2016 r. Nr [...] znak [...], wydaną po rozpatrzeniu wniosku Państwa A. i M. F., Wójt Gminy K. (dalej: organ I instancji lub Wójt) umorzył postępowanie...

II OSK 1370/09 - Wyrok NSA z 2010-09-14

z siedzibą w Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu z dnia [...] listopada 2008 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego uchyla...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu z dnia [...] listopada 2008 roku w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego I instancji w przedmiocie ustalenia...

II OSK 1377/09 - Wyrok NSA z 2010-09-14

Rejonowego w Sieradzu na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu z dnia [...] listopada 2008 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego...
Odwoławczego w Sieradzu z dnia [...] listopada 2008 roku w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego I instancji w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji...

II SA/Po 144/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-09-12

Odwoławczego z dnia [...] listopada 2017 r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego; I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy R...
administracyjnego (j.t Dz. U. 2017.1257 ze zm., dalej: k.p.a.), umorzyło postępowanie odwoławcze., Decyzję tę wydano w następującym stanie faktycznym i prawnym., W dniu [...] 2017r...

II SA/Gd 479/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-10-23

postanawia umorzyć postępowanie. Pełnomocnik strony skarżącej na rozprawie w dniu 23 października 2008 r. cofnęła skargę., Uznając czynność tę za dopuszczalną, Sąd...
postanowił na podstawie art.161§1pkt1, art.160 i art.60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (D.U. 153 poz. 1270). umorzyć...

II OSK 1147/09 - Wyrok NSA z 2010-07-09

Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie z dnia [...] sierpnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w ramach nadzoru budowlanego 1. uchyla...
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] 2008r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w ramach nadzoru budowlanego, uchylił zaskarżoną...

II SA/Po 698/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-03-17

umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy oddala skargę /-/ E. Brychcy /-/ D. Rzyminiak-Owczarczak /-/ W. Batorowicz Decyzją z dnia...
., nr [...] wydanej w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego...

II SA/Po 356/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-08-19

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala skargę. /-/ D. Rzyminiak - Owczarczak...
i zagospodarowaniu przestrzennym umorzył postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie domów jednorodzinnych na działkach...

II SA/Kr 1318/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-11-24

Sączu z dnia 18 maja 2009 r. nr XL/507/09 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasto Stary Sącz - Plan nr 1 postanawia umorzyć postępowanie...
powyższe na uwadze, Sąd umorzył postępowanie sądowe na podstawie art.161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30.08.2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U....

II OSK 110/11 - Wyrok NSA z 2012-04-03

w Gdańsku z dnia [...] stycznia 2010 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie warunków zabudowy oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny...
. akt [...] uchyliło w całości zaskarżoną decyzję Burmistrza Miasta Władysławowo i umorzyło postępowanie toczące się przed organem I instancji, stosownie bowiem do treści...
1   Następne >   +2   +5   +10   100