Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona danych osobowych X

II SA/Wa 560/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-09

z dnia [...] lutego 2009 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego - oddala skargę - Pismem z dnia 20...
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), umorzył postępowanie w sprawie złożonego w dniu 20 lutego 2008 r. wniosku W. K...

II SA/Wa 1905/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-31

danych osobowych w zaistniałym stanie faktycznym należało umorzyć postępowanie. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych stwierdził, że nie ma podstaw do weryfikacji...
stało się bezprzedmiotowe, organ administracji wydaje decyzję o umorzeniu postępowania., Ustalenie przez organ publiczny zaistnienia przesłanki, o której mowa w art. 105...

II SA/Wa 32/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-06

Danych Osobowych z dnia [...] października 2012 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przetwarzania danych osobowych oddala skargę. W piśmie z dnia...
. nr 101, poz. 926 ze zm.), umorzył postępowanie w sprawie., W uzasadnieniu podał, iż zwrócił się do Proboszcza przedmiotowej Parafii o wyjaśnienie, natomiast Proboszcz...

II SA/Wa 967/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-07

2012 r. nr [...], umorzył postępowanie w niniejszej sprawie., Następnie po dokonaniu ponownej analizy materiału dowodowego, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych...
Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] stycznia 2015 r. nr [...] w całości i umorzył postępowanie w całości. W uzasadnieniu - wskazując na opisany powyżej stan...

I OSK 1458/12 - Wyrok NSA z 2013-12-05

, ze względu na uznanie za taką informację całych akt z umorzonego postępowania przygotowawczego, w których to aktach znajdowały się te dane, Sąd pierwszej instancji...
powinien był uwzględnić art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Naczelny Sąd Administracyjny ocenił, że akta umorzonego postępowania...

II SA/Wa 2154/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-30

jako informacji publicznej, ze względu na uznanie za taką informację całych akt z umorzonego postępowania przygotowawczego, w których to aktach znajdowały się te dane, Sąd pierwszej...
umorzonego postępowania przygotowawczego nie dotyczyły skarżącego jako pełniącego funkcję publiczną, wskutek czego art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej...

II SA/Wa 612/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-13

z dnia [...] marca 2009 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala skargę Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych decyzją z dnia...
administracyjnego i na podstawie art. 105 § 1 Kpa - umorzył postępowanie. Wyjaśnił, że postępowanie musi być uznane za bezprzedmiotowe wskutek ustania stanu faktycznego, podlegającego...

II SA/Wa 1424/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-13

Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] maja 2018 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę. I. Stan sprawy przedstawia się następująco:, 1. Generalny...
sprawy, utrzymał w mocy własną decyzję z [...] października 2017r., w której umorzył postępowanie na przetwarzanie danych osobowych Skarżący, zawartych w opiniach...

II SA/Wa 2602/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-20

Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] września 2019 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Prezesa Urzędu Ochrony...
Centrum Informacji Kryminalnych (KCIK), umorzył postępowanie., Do wydania powyższej decyzji doszło w następującym stanie sprawy., Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęła...

I OSK 1426/09 - Wyrok NSA z 2010-08-17

Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] listopada 2008 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o podjęcie działań przewidzianych ustawą...
z dnia [...] listopada 2008 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania., Z uzasadnienia powyższego wyroku wynika, iż wnioskiem z dnia 4 grudnia 2007 r., skierowanym...
1   Następne >   +2   +5   +10   52