Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie społeczne X

II SA/Ol 1312/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-01-24

. N. (dalej zwany skarżącym) zwrócił się do organu I instancji m.in. o stwierdzenie nieważności powyższej decyzji z powodu jej wydania z rażącym naruszeniem prawa...
stwierdzenia nieważności decyzji organu I instancji z dnia '[...]'. Poprzednie rozstrzygnięcia Kolegium wydane w tej sprawie zostały natomiast uchylone wyrokami odpowiednio...

SA/Rz 1457/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-09-15

oraz, iż obowiązkiem organów było ustalenie rzeczywistej intencji strony, w aspekcie postępowań nadzwyczajnych (wznowienie postępowania administracyjnego, stwierdzenie nieważności...
rzeczywistej intencji skarżącego w aspekcie uruchomienia postępowania nadzwyczajnego (wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji) wobec decyzji Kierownika...

IV SA/Gl 1030/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-06-09

w konsekwencji stwierdzenia nieważności - mocą decyzji SKO w K. z dnia [...] r. - poprzedniej decyzji organu I instancji z dnia, [...] r. przyznającej skarżącemu...
. oraz poprzedzającą ją decyzję tego samego organu z dnia [...] r. w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] r. przyznającej A. F. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego...

V SA 952/01 - Wyrok NSA z 2002-04-18

. na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 23 lutego 2001 r. (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji - uchyla zaskarżoną decyzję, (...) Tadeusz B...
z 14 listopada 2000 r. (...), mocą której odmówiono stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Urzędu celnego w T. z dnia 2 grudnia 1995 r., zawartej w jednolitym...

IV SA/Gl 104/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-08-07

Odwoławczego w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji przyznającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego uchyla zaskarżoną...
upłynęło dziesięć lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne. Przepis art. 157 k.p.a. stanowi, iż właściwy do stwierdzenia nieważności decyzji...

I SA/Go 874/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-09-16

stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie objęcia ubezpieczeniami społecznymi postanawia: odrzucić skargę. Skarżący - Uniwersytet [...] - wniósł skargę...
[...] kwietnia 2010 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej z dnia [...] czerwca 2006r. nr [...] w sprawie objęcia ubezpieczeniami społecznymi...

II SA/Gl 1265/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-01-27

skarżących dowiedzieli się oni o możliwości złożenia takiego wniosku po otrzymaniu decyzji organu I instancji z dnia [...] r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności, zatem...
wniosku wszczynającego postępowanie o stwierdzenie nieważności tej samej decyzji., W odpowiedzi na skargę z dnia 2 października 2020 r. organ II instancji wniósł...

I SA/Bk 390/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-01-14

, co miało miejsce w zakresie stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji w części dotyczącej umorzenia przez organ postępowania. Zgodnie z brzmieniem art. 145 § 1 pkt...
określone w art. 156 Kodeksu postępowania administracyjnego lub w innych przepisach. W myśl natomiast art. 156 Kpa stwierdzenie nieważności decyzji następuje, jeżeli decyzja...

III SA/Kr 1252/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-16

rodzinnych w dniu 15 listopada 2009 r. wydał organ niewłaściwy w sprawie i w związku z tym w trybie stwierdzenia nieważności decyzja ta została wyeliminowana., Skarżąca...
. Nie może przy tym wydać orzeczenia na niekorzyść strony skarżącej chyba, że dopatrzy się naruszenia prawa skutkującego stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności...

II SA/Gl 624/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-10-09

do ich zwrotu wskazując, że jest to kwota natychmiast wymagalna., W odwołaniu z dnia 06.06.2018 r. skarżąca zawarła wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta...
. było uzasadnione. Jednoznacznie uznał, że brak jest podstaw do stwierdzenia nieważności decyzji organu I instancji z dnia [...] r. i z tego powodu decyzją z dnia [...] r...
1   Następne >   +2   +5   +10   43