Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia X

II SA/Łd 171/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-05-14

roku sprawy ze skargi J. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie...
. o ponowne rozpatrzenie sprawy, utrzymało w mocy własną wcześniejszą decyzję z dnia [...], nr [...] o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Gminy i Miasta S...

II SA/Sz 31/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-03-28

Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...
) stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]. nr [...], utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza C. z dnia [...] r. nr [...] w sprawie...

II OSK 140/13 - Wyrok NSA z 2014-06-18

. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] 2012 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia 1. uchylił zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję...

II SA/Lu 365/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-10-08

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] kwietnia 2020 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Zaskarżoną do sądu decyzją...
. i odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy M. P. z [...] r. w przedmiocie warunków zabudowy., Decyzja została wydana w następującym stanie sprawy:, Wspomnianą wyżej...

II OSK 618/15 - Wyrok NSA z 2016-12-07

w postępowaniu zakończonym wydaniem tej decyzji., Organ może uwzględnić wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji, gdy naruszenie prawa przy wydaniu postanowienia...
[...] stycznia 2013 r. GDOŚ, działając na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, wystąpił do SKO w [...] z wnioskiem o stwierdzenie nieważności...

II SA/Lu 316/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-06-19

. sprawy ze skargi Stowarzyszenia [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji określającej...
oznaczonych numerami [...] położonych we wsi K., orzekło o odmowie stwierdzenia nieważności powyższej decyzji ., W uzasadnieniu decyzji Kolegium wskazało, że Burmistrz P. określił...

II SA/Łd 871/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-01-30

w sprawie stwierdzenia nieważności 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] nr [...]; 2. zasądza...
z dnia [...], nr [...] o umorzeniu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Gminy i Miasta S. z dnia [...] o środowiskowych uwarunkowaniach zgody...

III OSK 1334/21 - Wyrok NSA z 2022-11-22

wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz poprzedzające je postanowienie...
skarżącego o stwierdzenie nieważności decyzji środowiskowej powinien być z urzędu potraktowany jako wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie zakończonej decyzją organu II...

II SA/Sz 1094/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-04-04

dalej 'skarżącym', zwrócił się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy S. z dnia [...]., nr [...] o środowiskowych...
z infrastrukturą towarzyszącą oraz stwierdzenie nieważności szeregu innych decyzji tego organu dotyczących środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji tego samego rodzaju...

II SA/Go 45/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-03-28

. E.J. zwróciła się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o stwierdzenie nieważności powyższej decyzji Burmistrza na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania...
postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji, z uwagi na brak po stronie E.J. legitymacji procesowej w sprawie, to jest braku przymiotu strony takiego...
1   Następne >   +2   +5   +10   34