Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zaliczka alimentacyjna X

IV SA/Wr 446/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-01-30

, która: 1) wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości, 2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, 3) dotyczy sprawy już poprzednio...
) wypłacone bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli stwierdzono nieważność decyzji przyznającej świadczenie albo w wyniku wznowienia postępowania...

IV SA/Wr 448/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-01-30

te świadczenia,, c) wypłacone bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli stwierdzono nieważność decyzji przyznającej świadczenie albo w wyniku wznowienia...
naruszeniem prawa lub bez podstawy prawnej. W orzecznictwie sądowo-administracyjnym panuje ugruntowane orzecznictwo, zgodnie z którym przypadek rażącego naruszenia prawa...

II SA/Sz 764/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-09-14

z dnia [...] r. skarżący oświadczył, że żąda stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] r. w trybie art. 156 pkt 2 k.p.a., z powodu rażącego naruszenia prawa...
alimentacyjnego na rzecz K. Z. nie doszło do rażącego naruszenia prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. To, że decyzja wydana została w oparciu o przepisy ustawy o pomocy osobom...

II SA/Op 286/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-09-20

. nr [...], Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu - działając z urzędu, stwierdziło nieważność decyzji z dnia 25 marca 2011 r. jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa...
bowiem wydana z naruszeniem przepisów o właściwości (pkt 1), ani bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa (pkt 2). Nie dotyczy również sprawy już poprzednio...

IV SA/Wr 701/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-02-13

. [...] Zatem stanowi rażące naruszenie prawa zobowiązanie mnie do zwrotu całości pobranego świadczenia alimentacyjnego, ponieważ w znacznej części kwota ta została pokryta...
, że w pierwszej kolejności zbadać należy, czy decyzja z dnia 6 grudnia 2010 r. została wydana z rażącym naruszeniem prawa. W orzecznictwie sądów administracyjnych dominuje...

IV SA/Po 247/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-10-09

od dnia [...] do [...] w wysokości 250 zł stanowi rażące naruszenie prawa. Organ odwoławczy zmienił więc wysokość zaliczki dla A.M. za okres od dnia [...] do [...]. Organ...
przyznającej A.M. zaliczkę z racji Jego niepełnosprawności, stanowi rażące naruszenie prawa. Orzekający Sąd nie podziela tego poglądu SKO, uznając tym samym, że SKO naruszyło...

I OSK 1345/11 - Wyrok NSA z 2012-01-11

stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta Łodzi z dnia [...] lipca 2009 r. podnosząc w uzasadnieniu, iż o rażącym naruszeniu prawa - co do zasady - można mówić wówczas...
, w okresie od października 2008 r. do maja 2009 r. Zatem przedmiotowa decyzja nie została wydana z rażącym naruszeniem prawa, bowiem ustawodawca w art. 2 pkt 7 lit d ustawy...

IV SA/Gl 1102/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-07-03

decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa, bowiem K. M. nie spełniał przesłanek do przyznania zaliczki alimentacyjnej., W szczególności z przedstawionego...
podstawy stwierdzenia nieważności musi być niewątpliwe. Organ orzekający powołał się na wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa, a więc na podstawę przewidzianą w art. 156 §...

IV SA/Gl 830/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-01-27

uzasadnił rażącym naruszeniem prawa w zaskarżonej decyzji w powyższym zakresie, W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach M. O. wyraziła niezadowolenie...
pogorszenia swojej sytuacji., Ustawodawca przewidział jednakże wypadki, w których możliwe jest odstąpienie od powyższej zasady - są to : rażące naruszenie prawa w decyzji...

II SA/Sz 343/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-08-05

Burmistrza z dnia [...]r. jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa, a to art. 8, 10, 10a, 11, 15 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce...
wydana z rażącym naruszeniem prawa. Zgodnie z art. 157 § 2 kpa postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu...
1   Następne >   +2   +5   10