Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Osoby niepełnosprawne X

VIII SAB/Wa 33/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-18

w R. miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. wymierza Miejskiemu Zespołowi do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w R. grzywnę w wysokości [...] ([...]) złotych, 4...
przez pełnomocnika matkę K. K. z [...]czerwca 2017 r. o wzruszenie postępowań w sprawie orzeczeń o niepełnosprawności w związku z rażącym naruszeniem prawa, jakich dopuścił się organ...

II GSK 349/08 - Wyrok NSA z 2008-10-14

. dopuszczenia się przez organ rażącego naruszenia prawa materialnego - art. 155 k.p.a. w związku z art. 28 k.p.a. w związku z art. 531 § 2 k.s.h., art. 30 ust. 1 w związku...
z art. 28 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rażącego naruszenia prawa procesowego - art. 105 § 1, art. 138 §...

IV SA/Wa 3376/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-14

bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Minister wskazał przy tym, że przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego nie definiują pojęcia 'rażące naruszenie prawa...
powyższe, Minister stwierdził, że uzasadnione jest stwierdzenie, iż w rozpoznawanej sprawie doszło do rażącego naruszenia prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a....

IV SA/Wa 1376/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-03

nakłada zatem na organ administracji publicznej obowiązek nie tylko stwierdzenia niewątpliwego naruszenia prawa, ale zarazem wykazania, że było to rażące naruszenie prawa...
mającego wpływ na wynik sprawy, ale musi to być rażące naruszenie prawa. W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego (por. m. in. wyrok NSA z dnia 23 grudnia 2004 r...

III SA/Łd 520/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-09-27

było zbadanie czy nie miało miejsca naruszenie prawa określone w art. 156 § 1 k.p.a., czyli czy doszło do wydania decyzji z rażącym naruszeniem prawa., Wskazanym...
naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., Rażące naruszenie prawa następuje wtedy, gdy treść decyzji (postanowienia) pozostaje w wyraźnej i oczywistej...

IV SAB/Gl 29/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-06

się bezczynności; 3) stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 4) oddala skargę w pozostałym zakresie. Wnioskiem z dnia [...] K.M....
lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa (§ 1a). Sąd, w przypadku, o którym mowa w § 1, może ponadto orzec z urzędu...

IV SA/Wa 3306/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-07

wystąpił do Wojewódzkiego Zespołu o stwierdzenie nieważności w/w orzeczenia z dnia [...] maja 2012 r. podnosząc zarzut rażącego naruszenia prawa. Odnosząc się do zarzutów...
, że wydanie obu zaskarżonych aktów administracyjnych nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa., Na wstępie autor skargi zwrócił uwagę, że decyzja Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania...

II GSK 399/06 - Wyrok NSA z 2007-05-08

naruszała przepis art. 3 k.p., a w konsekwencji art. 30 ust. 3 ustawy o rehabilitacji. Zarzut rażącego naruszenia prawa musi wynikać z przesłanek niebudzących wątpliwości...
o jego uchylenie i rozpoznanie skargi zgodnie z art. 188 p.p.s.a., Zaskarżonemu orzeczeniu organ zarzucił rażące naruszenie przepisów prawa materialnego poprzez błędną ich wykładnię...

I SAB/Gl 8/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-09-09

oraz, że nie miała ona miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 2) zobowiązuje organ do załatwienia wniosku strony skarżącej w terminie 30 dni od dnia zwrotu akt. W dniu 7 stycznia...
., Postanowieniem z dnia [...] r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie uznało, że organ dopuścił się bezczynności bez rażącego naruszenia prawa, wskazując...

I GSK 1357/18 - Wyrok NSA z 2019-09-26

, że w przedmiotowej sprawie zaskarżona decyzja organu nie została wydana z rażącym naruszeniem prawa, co skutkowało uznaniem skargi za nieuzasadnioną i jej oddaleniem;, 2...
., Odnosząc się do zarzutu rażącego naruszenia prawa, stwierdzić należy, że organy orzekające w sprawie zasadnie zastosowały w sprawie przepisy rozporządzenia Komisji...
1   Następne >   +2   +5   7