Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Interpretacje podatkowe X

II FSK 1579/10 - Wyrok NSA z 2012-02-24

następnie, że rażące naruszenie prawa przy wydaniu orzeczenia pierwotnego, tj. postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Legnicy z dnia 21 grudnia 2005 r., rzutuje...
. Odnosząc się do zarzutu braku zaistnienia przesłanki, jaką jest rażące naruszenie prawa, uzasadniającej stwierdzenie nieważności decyzji umarzającej postępowanie...

II FSK 547/07 - Wyrok NSA z 2008-06-12

. Organ odwoławczy nie wykazał bowiem rażącego naruszenia prawa, o którym mowa w tym przepisie. Uzasadniając odwołanie SKO stwierdziło, że istota otrzymywanego...
Ordynacji podatkowej, nie zajmując jednocześnie żadnego stanowiska w kwestii rażącego naruszenia prawa. Orzekając zaś jako organ odwoławczy nie ustosunkował się do podniesionego...

II FSK 1882/07 - Wyrok NSA z 2009-04-02

może być tylko rażące naruszenie prawa (obok innych przypadków wymienionych w cytowanym przepisie). Skoro organ odwoławczy w ogóle nie uzasadnił, że do rażącego naruszenia prawa...
później obowiązującym było to już niemożliwe. W stanie prawnym obowiązującym w dacie wydania zaskarżonej decyzji pojęcie 'rażącego naruszenia prawa' z art. 14b § 5 pkt 2...

I SA/Wr 149/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-05-04

w sprawie jest naruszeniem prawa, mającym charakter rażący. Zwracając się o udzielenie interpretacji Spółka wskazała, że świadczenie usług w zakresie udzielenia pożyczek...
Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego w sposób rażący naruszył prawo, nie domagając się szczegółowego przedstawienia stanu faktycznego sprawy., O rażącym naruszeniu prawa...

I FSK 826/08 - Wyrok NSA z 2009-06-18

., nr 8, poz. 60 ze zm., powołana dalej jako 'O.p.') musi wskazać, na czym polegało rażące naruszenie prawa przez organ I instancji., 1.9. Dyrektor Izby Skarbowej w L...
w powyższym wyroku WSA w Łodzi, przesłanek określonych w art. 14b § 5 pkt 2 O.p. - w tym rażącego naruszenie prawa, Dyrektor Izby Skarbowej powołując się na wnioski płynące...

I SA/Wr 119/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-03-28

brzmieniem art.83 ust.1 pkt 22 lit.b ustawy o VAT. W zakresie rozumienia pojęcia rażącego naruszenia prawa, Spółka powołuje orzecznictwo sądów administracyjnych do art. 247...
w sposób przedstawiony w postanowieniu Naczelnika D. Urzędu Skarbowego. Rażącym naruszeniem prawa jest 'nieprawidłowe zastosowanie przepisu, którego treść nie budzi wątpliwości...

I SA/Wr 172/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-01-10

wyszczególnionych w tym przepisie, ale jedyną przesłanką do uchylenia postanowienia Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego mogło być rażące naruszenie prawa przez ten organ...
z rażącym naruszeniem prawa. Poza tym ocena kompletności wniosku o udzielenie interpretacji w zakresie szczegółowości przedstawienia stanu faktycznego nie mieści się w kognicji...

I SA/Wr 409/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-05-28

interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego., W ocenie Sądu orzekającego w sprawie, dokonując wykładni pojęcia 'rażącego naruszenia prawa' użytego...
§ 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej w części odwołującej się do rażącego naruszenia prawa w istocie martwym. Brak możliwości zmiany, w trybie nadzoru, nieprawidłowej...

II FSK 1863/13 - Wyrok NSA z 2015-08-05

ust. 1 oraz ust. 2-2b, art. 12 ust. 1 oraz ust. 3 u.p.d.o.f. Dyrektor IS wskazał przy tym, iż rażącym jest takie naruszenie prawa, w wyniku którego powstają skutki...
sprawie jest rozumienie użytego w art. 14 b § 5 pkt 2 o.p. w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2007 r. pojęcia 'rażącego naruszenia prawa', które umożliwia organowi...

I FSK 218/08 - Wyrok NSA z 2009-04-22

działu IV Op i nie definiuje pojęcia rażącego naruszenia prawa, a skoro interpretacja podatkowa nie wiąże wnioskodawcy, organ ma prawo uchylić albo zmienić postanowienie...
, że Dyrektor Izby Skarbowej, wydając decyzję zmieniającą postanowienie organu pierwszej instancji nie wskazał, na czym rażące naruszenie prawa miało polegać...
1   Następne >   +2   +5   +10   100