Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gry losowe X

II GSK 831/16 - Wyrok NSA z 2017-02-08

postępowania nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa oraz zasądził od Ministra Finansów na rzecz A.G. (dalej jako: skarżący, skarżący kasacyjnie) zwrot kosztów...
w zakresie orzekania w przedmiocie stwierdzenia, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa (art. 149 § 1 zd. drugie...

II GSK 425/14 - Wyrok NSA z 2016-01-26

rozstrzygnięcia w przedmiocie tego, czy działanie miało miejsce bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa oraz do uzasadnienia rozstrzygnięcia w zakresie przekazania...
albo z rażącym naruszeniem prawa. Dyrektor stwierdził, że zgromadzony do tej pory materiał dowodowy wskazuje jedynie na uzasadnione podejrzenie, że przedmiotowy automat...

II SA/Bk 32/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-08-06

organu bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa., Podstawą wydania zaskarżonego w tej sprawie rozstrzygnięcia stały się następujące ustalenia., Decyzją...
w przedmiocie tego, czy działanie (bezczynność, przewlekłe prowadzenie sprawy) organu miały miejsce bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Sąd podzielił...

II GSK 424/14 - Wyrok NSA z 2016-01-26

, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa., Konsekwencją tak ukształtowanej treści przepisu...
lub z rażącym naruszeniem prawa. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Maria Jagielska Sędzia NSA Magdalena Bosakirska (spr.) Sędzia del. WSA...

III SA/Gl 369/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-10-28

ww. prawomocnej decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w K. z dnia [...] r., która to decyzja, zdaniem skarżącego, została wydana z rażącym naruszeniem prawa tj. w trybie art...
, którym nie może być osoba fizyczna, co oznacza, że decyzja ta została wydana z rażącym naruszeniem prawa,, - art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 14 ust. 1 u.g.h. w zw. z art. 8 i art.1 punkt...

II GSK 4710/16 - Wyrok NSA z 2018-03-14

. W. złożyła wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa, tj. po pierwsze z art. 89 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 u.g.h. poprzez...
, jako przesłanka stwierdzenia nieważności, rażące naruszenie prawa (art. 247 § 1 pkt 3 o.p.) nie miało zdaniem organu miejsca. Za bezzasadny w szczególności uznał zarzut...

V SA/Wa 1459/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-12

o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia [...] marca 2014 r. które wg Strony polegało na rażącym naruszeniu prawa., Po rozpatrzeniu wniosku z dnia [...] maja 2014 r. decyzją...
nie można kwalifikować jako wydanego z rażącym naruszeniem prawa., Organ przypomniał (na tle tych ogólnych uwag - odnoszących się do pojęcia rażącego naruszenia prawa...

I SA/Po 854/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-12-04

i pkt 5 Ordynacji podatkowej., Decyzji wydanej przez organ celny pierwszej instancji [...] zarzucił rażące naruszenie prawa poprzez zastosowanie art.89 ust. 2 pkt 2 ustawy...
naruszeniem przepisów o postępowaniu dowodowym, jest decyzją wydaną z rażącym naruszeniem prawa. Zatem brak ustalenia przez organ jakoby urządzenie zawierało element...

III SA/Wr 1188/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-04-13

we W. jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa, tj.: art. 89 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 u.g.h. poprzez ich rażąco błędne zastosowanie w kwestionowanej decyzji i tym samym nałożenie...
z rażącym naruszeniem prawa, w momencie gdy przedmiotowa decyzja jest decyzją wadliwą w świetle w/w przepisu ustawy, i wyczerpuje znamiona nieważności dookreślone w katalogu...

II GSK 1855/13 - Wyrok NSA z 2015-03-24

których będzie możliwe merytoryczne rozpoznanie sprawy. W związku z powyższym organ orzekł, że organ nie działał bez podstawy prawnej ani też z rażącym naruszeniem prawa...
rozstrzygnięcie w zakresie, czy działanie organu miało miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa, w ten sposób, że nie stwierdził działania organu bez podstawy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100