Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawody prawnicze X

VI SA/Wa 1967/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-12

. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi M. S. na decyzję Ministra Sprawiedliwości z [...] lipca 2016 r...
. nr [...] w przedmiocie odwołania ze stanowiska notariusza postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Skarżąca - M. S., złożyła do Wojewódzkiego Sądu...

II GZ 77/22 - Postanowienie NSA z 2022-04-06

wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi W. S. na uchwałę Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia [...] czerwca 2021 r...
Administracyjny w Szczecinie, postanowieniem z 25 stycznia 2022 r., sygn. akt II SA/Sz 1086/21, odrzucił wniosek W. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi...

VI SA/Wa 2198/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-23

Sprawiedliwości z dnia [...] września 2011 r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oddala skargę Postanowieniem...
z dnia [...] września 2009 r. nr [...] Minister Sprawiedliwości odmówił K. S. przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy zakończonej decyzją...

VI SA/Wa 1254/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-13

. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku J. W. o przywrócenie terminu do złożenia skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia [...] kwietnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie...
odmowy wpisu na listę radców prawnych p o s t a n a w i a odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia [...] kwietnia 2009 r...

VI SA/Wa 1427/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-30

. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi M. S. na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia [...] lipca 2006 r...
. Nr [...] w przedmiocie nieuwzględnienia odwołania postanawia przywrócić termin do wniesienia skargi Pismem z dnia 14 maja 2007 r. skarżący, M. S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu...

VI SA/Wa 178/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-24

pierwszej instancji, którego przedmiotem jest:, A. uwzględnienie wniosku strony o wyłączenie sędziego,, B. odmowa przywrócenia terminu do dokonania czynności procesowej...
postanowienie o odmowie przywrócenia terminu do dokonania czynności procesowej, które niewątpliwie nie jest wymienione w katalogu wskazanym w art. 394 § 1 k.p.c. Odwołująca...

VI SA/Wa 310/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-05

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia [...] listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1. uchyla zaskarżoną...
uchwałę i umarza postępowanie administracyjne z wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od uchwały Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. z dnia [...] grudnia...

VI SA/Wa 3450/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-22

niejawnym wniosku K. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 27 sierpnia 2015 r. sygn. akt...
w sprawie skreślenia z listy radców prawnych postanawia przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej Wyrokiem z 27 sierpnia 2015 r. sygn. akt VI SA/Wa 3450/14...

VI SA/Wa 476/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-22

niejawnym wniosku D. T. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 czerwca 2007 r. (sygn...
konkursowego na aplikację radcowską postanawia odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej Postanowieniem z dnia 9 października 2007 r., sygn. akt VI SA/Wa...

VI SA/Wa 1137/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-20

z dnia [...] kwietnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2. stwierdza, że uchylone...
postanowienie nie podlega wykonaniu. Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2009 r. nr [...] Minister Sprawiedliwości odmówił skarżącemu - M. S. przywrócenia terminu...
1   Następne >   +2   +5   10