Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X

V SA/Wa 538/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-15

. na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] stycznia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosków o wypłatę...
Osób Niepełnosprawnych odmówił skarżącemu W. S. przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne (Wn-U-G) za miesiące...

V SA/Wa 292/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-27

i Polityki Społecznej z dnia ... listopada 2011 r. nr ... w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenie społeczne...
postanowienie strona złożyła zażalenie, wnosząc o przywrócenie terminu do złożenia wniosków. Strona zarzuciła organowi naruszenie art. art. 64 § 2, 58 § 2 oraz 35 i 36 k.p.a....

III SA/Łd 1159/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-04-29

. i K. K. wspólników Spółki cywilnej 'A' z siedzibą w Ł. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu...
do złożenia wniosku o zwolnienie z opłacenia składek oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z [...] r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił A. s.c. M.R. K.K. przywrócenia terminu...

IV SA/Wa 2214/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-09

Ubezpieczenia Społecznego z dnia (...) sierpnia 2007 r. nr - w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia zaświadczenia uchyla zaskarżone postanowienie...
. przywrócenia terminu do złożenia zaświadczenia o wysokości należnego podatku za 2004 i 2005 r., W uzasadnieniu postanowienia podano, że w dniu (...) lipca 2007 r. T. B. złożyła...

I SA/Sz 160/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-05-18

przywrócenia terminu do wniesienia wniosku oddala skargę. M. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. (dalej: 'spółka', 'skarżąca') złożyła do Zakładu Ubezpieczeń...
z dnia 15 grudnia 2021 r. złożyła wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy., Decyzją z dnia 22 grudnia 2021 r. (doręczoną w dniu 11...

III SA/Lu 197/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-08-27

odpowiedzialnością z siedzibą w L. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] lutego 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia...
odpowiedzialnością w Z. (dalej jako 'skarżąca') przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy., Podstawę faktyczną powyższego rozstrzygnięcia stanowiły...

II SA/Wa 1876/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-26

na postanowienie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] września 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wystąpienia z wnioskiem o ponowne...
, W dniu 11 kwietnia 2008 r. B. T. wystąpiła do organu z kolejny wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy wnosząc jednocześnie o przywrócenie terminu do złożenia...

III SA/Wr 636/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-06-25

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy o umorzenie zadłużenia...
[...] Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdził uchybienie terminu do wniesienia wniosku., W dniu [...] strona złożyła wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia...

II GSK 976/13 - Wyrok NSA z 2014-08-26

[...] lutego 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji o stwierdzeniu objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym uchyla...
przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] czerwca 2011 r. stwierdzającej objęcie...

VI SA/Wa 871/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-18

Funduszu Zdrowia z dnia [...] lutego 2012 r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1. oddala skargę; 2. przyznaje ze środków budżetowych...
. Postanowieniem nr [...] z dnia [...] lutego 2012 r. Prezes Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia odmówił I. M przywrócenia terminu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100