Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo geologiczne i górnicze X

II GSK 473/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-02

stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie dotyczącej ustalenia opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin bez koncesji postanawia: sprostować...
w W. dotyczyła postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] lipca 2008 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania...

VI SA/Wa 339/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-29

[...] marca 2007 r. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o jej uzupełnienie., Postanowieniem z dnia [...] grudnia 2007 r. przywrócono Spółce wnioskowany...
k.p.a., poprzez przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzupełnienie decyzji [...] marca 2007 r.;,  art. 16 k.p.a., poprzez zmianę decyzji bez podstawy prawnej;,  art...

III SA/Gl 1199/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-12-08

decyzji organów obu instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania;, - wstrzymanie wykonalności zaskarżonej decyzji;, - przywrócenie terminu do wniesienia...
wskazując na wydane postanowienie o odmowie przywrócenia terminu do jej wniesienia. Dodatkowo w odniesieniu do zarzutów zaakcentował, że profesjonalny pełnomocnik strony...

VI SA/Wa 454/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-20

nie złożyli wniosku o przywrócenie terminu do jego złożenia., Na postanowienie A. P. i J. P. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę domagając...
Ministra Środowiska z dnia [...] stycznia 2011 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę VI SA/Wa 454/11, Uzasadnienie...

II GSK 153/06 - Wyrok NSA z 2006-10-04

podkreślił, że argumenty podniesione w skardze mogłyby być rozpatrywane przez organ administracji w toku postępowania związanego z wnioskiem strony o przywrócenie terminu...
w K. z dnia 25 maja 2005 r. nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie udzielenia koncesji na wydobywanie kopalin oddala skargę kasacyjną...

II GSK 3266/17 - Wyrok NSA z 2019-11-22

, ponieważ nie złożył on wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, a także odrzucił jego wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej., Postanowieniem z 14 marca 2017 r...
. WSA w Warszawie, po rozpoznaniu wniosku M.P., przywrócił termin do wniesienia skargi kasacyjnej., W odpowiedzi na skargę kasacyjną organ wniósł o jej oddalenie...

II SA/Bk 91/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-05-21

terminom przewidzianym w k.p.a., nie dokonano też czynności związanych z przywróceniem terminu., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, podtrzymując...
uchyla się od wykonania części zobowiązań wynikających z podpisanego aktu notarialnego. Wniósł w związku z tym o uchylenie decyzji i o przywrócenie mu pełnych praw...

VI SA/Wa 357/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-28

, której ww. decyzja została doręczona, złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej ww. decyzją wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu zarzucając naruszenie art. 45...
. Nr [...] doręczoną skarżącej Minister Środowiska (po uprzednim przywróceniu postanowieniem z dnia [...] grudnia 2009 r. terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie...

II SA/Po 146/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-04-29

z urzędu złożył wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi (nawiązujący do wcześniejszych wniosków strony z dnia 4 i 24 czerwca 2013 r...
/Po 390/13., Postanowieniem z dnia 15 stycznia 2015 r. sygn. akt II SA/Po 390/13 tutejszy Sąd przywrócił stronie skarżącej termin do uzupełnienia braków formalnych skargi i nadał...

III SA/Gl 660/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-02-03

r., sygn.. akt II GZ 321/19. Postanowieniem z 16 września 2020 r. WSA odmówił przywrócenia terminu do usunięcia braków formalnych skargi. Tym samym wyrok z 15 maja 2019...
formalnymi, które nie zostały uzupełnione w terminie. Postanowienie to zostało zaskarżone wniesieniem zażalenia, które zostało oddalone postanowieniem NSA z 18 marca 2020...
1   Następne >   3