Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Skarżony
  • Symbol

II OZ 965/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-27

776/16 w przedmiocie przywrócenia terminu w sprawie ze skargi E. Sp. z o.o. z siedzibą w R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie z dnia [...] czerwca...
776/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie odmówił przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi oraz odrzucił wniosek...

II GZ 603/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-15

Gospodarczej zażalenia S. D. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w K. z dnia 1 kwietnia 2016 r. sygn. akt I SA/Ke 231/15 w zakresie odmowy przywrócenia terminu...
do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi S. D. na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji...

II SA/Kr 365/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-18

w K. z dnia 20 stycznia 2010r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania postanawia I. skargę odrzucić, II. zarządzić zwrot na rzecz J...
ostrzegawczymi. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Od decyzji organu pierwszej instancji J.Z. złożył odwołanie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu...

I SA/Łd 1070/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-04-20

roku na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi J. B., B. F. i P...
pismem z 14 marca 2016 r.) pełnomocnik strony skarżącej złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej wraz z odpisem skargi kasacyjnej. Pisma...

II SA/Kr 602/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-07-07

w N. z dnia 18 lutego 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu postanawia: odrzucić skargę. Decyzją Wójta Gminy C. z dnia 4 listopada 2009 r., znak...
, którzy następnie, w pismem z [....] 2010 r. wnieśli o przywrócenie terminu do dokonania tej czynności., Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w N. z 18 lutego 2010 r...

II SA/Kr 950/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-18

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania postanawia: odrzucić skargę Samorządowe Kolegium...
. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji z dnia [...] r. znak: [...] wydanej przez Naczelnika Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa działającego...

II SA/Kr 477/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-05-29

w K. z dnia 26 stycznia 2009 r. nr [....] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania postanawia: skargę odrzucić. W dniu [...].04.2008 r. M.W....
. wniosek o umorzenie tej opłaty (akta administracyjne sprawy, karta nr [...])., Następnie 24.10.2008 r. M.W. złożył wniosek o przywrócenie terminu wraz z odwołaniem...

II SA/Kr 1783/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-03-01

[....] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 14 października 2009 r. nr [....] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia postanawia: skargę...
., czyli z uchybieniem jednodniowym., W dniu [....] 2009 r. Fundacja ta, reprezentowana przez adwokata D.N. złożyła wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia...

III SA/Kr 8/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-01-20

odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia postanawia: odrzucić skargę Skarżąca A. G., działając imieniem własnym oraz dwójki małoletnich dzieci wniosła do tut. Sądu...
skargę na postanowienie Wojewody z dnia 7 listopada 2011 r., w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Burmistrza Miasta...

II SA/Kr 785/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-20

Budowlanego w K. z dnia [....] w przedmiocie odmowy przywrócenia uchybionego terminu postanawia: odrzucić skargę Decyzją z dnia [...] listopada 2007 r. (znak: [...]) Powiatowy...
prawnego G. G. złożył wniosek o przywrócenie terminu do złożenia odwołania od powyższej decyzji wraz z odwołaniem., W dniu [...] r. w sprawie znak: [...] Wojewódzki Inspektor...
1   Następne >   +2   +5   +10   100