Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Aplikacje prawnicze X

II GZ 546/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-11

zażalenia R. F. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 10 października 2011 r., sygn. akt VI SA/Wa 1057/11 w zakresie przywrócenia terminu...
: skarżący) przywrócenia terminu do usunięcia barków formalnych skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia [...] marca 2011 r., nr [...], w przedmiocie odmowy wpisu...

VI SA/Wa 2252/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-08

niejawnym wniosku I. J. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 maja 2008 r., sygn. akt...
konkursowego na aplikację adwokacką postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej . Wyrokiem z dnia 14 maja 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...

VI SA/Wa 1072/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-17

brzmiało:, 'Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, merytorycznie niezasadny wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji w sprawie o rozwód, sąd:, A. oddala...
wydania postanowienia o odmowie przywrócenia terminu na posiedzeniu niejawnym. Zgodnie z treścią art. 168 § 1 k.p.c., jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności...

VI SA/Wa 1688/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-19

. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. M. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia [...] marca 2009 r...
., [...] w przedmiocie odmowy zwolnienia aplikanta adwokackiego z obowiązku uiszczenia opłaty rocznej postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi. Uchwałą z dnia [...] marca 2009 r...

VI SA/Wa 969/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-15

., Zakwestionowane pytanie nr 35 brzmiało:, 'Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, na postanowienie sądu o uwzględnieniu wniosku oskarżonego o przywrócenie terminu...
'., Zarzuty skarżącego są całkowicie chybione., Zgodnie z przepisem art. 126 § 3 K.p.k., na odmowę przywrócenia terminu przysługuje zażalenie., Z przepisu...

II GSK 364/10 - Wyrok NSA z 2011-03-09

o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji, nie dołączając jednocześnie do wniosku samej apelacji: A. sąd odrzuci wniosek o przywrócenie terminu, B. sąd oddali wniosek...
o przywrócenie terminu, C. przewodniczący wzywa stronę do uzupełnienia tego braku w terminie tygodniowym pod rygorem zwrotu wniosku'. Skarżący udzielił na to pytanie odpowiedzi...

VI SA/Wa 744/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-09

postępowania karnego, na postanowienie sądu o uwzględnieniu wniosku oskarżonego o przywrócenie terminu:, A. nie przysługuje zażalenie,, B. przysługuje zażalenie każdej...
. Strażacy wskazał, że zakaz zaskarżenia postanowienia o uwzględnieniu wniosku o przywróceniu terminu nie wynika 'z brzmienia przytoczonego przepisu, nawet przy uwzględnieniu...

II GSK 1288/10 - Wyrok NSA z 2010-12-08

postępowania cywilnego, jeżeli strona wniosła o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji, nie dołączając jednocześnie do wniosku samej apelacji:, A. sąd odrzuci wniosek...
o przywrócenie terminu,, B. sąd oddali wniosek o przywrócenie terminu,, C. przewodniczący wzywa stronę do uzupełnienia tego braku w terminie tygodniowym pod rygorem zwrotu wniosku...

VI SA/Wa 359/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-18

postępowania administracyjnego, o przywróceniu terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia postanawia:, A. organ pierwszej instancji, za pośrednictwem którego złożono...
przepisu art. 59 § 2 k.p.a., zgodnie z brzmieniem którego: 'O przywróceniu terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia postanawia ostatecznie organ właściwy do rozpatrzenia...

II GSK 778/09 - Wyrok NSA z 2010-09-16

, która brzmiała następująco: 'Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli strona wniosła o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji, nie dołączając jednocześnie...
do wniosku samej apelacji:, A. sąd odrzuci wniosek o przywrócenie terminu,, B. sąd oddali wniosek o przywrócenie terminu,, C. przewodniczący wzywa stronę do uzupełnienia...
1   Następne >   +2   +5   +10   13