Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środki unijne X

III SA/Łd 40/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-04-25

. po rozpoznaniu zażalenia G.R. na postanowienie Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w K. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia...
maja 2016 r. (data nadania pisma w placówce pocztowej) G.R. złożył wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowań zakończonych ww. decyzjami...

III SA/Łd 39/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-04-25

. po rozpoznaniu zażalenia G.R. na postanowienie Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w K. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia...
2016 r. (data nadania pisma w placówce pocztowej) G.R. złożył wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowań zakończonych ww. decyzjami z dnia...

III SA/Łd 38/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-04-25

. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.; dalej jako: 'k.p.a.') odmówił G. R. przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania., W uzasadnieniu organ I instancji...
wskazał, że G.R. w dniu 23 maja 2015 r. (powinno być: 2016 r.) złożył w Biurze Powiatowym ARiMR w K. wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o wznowienie...

III SA/Łd 37/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-04-25

. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.; dalej jako: 'k.p.a.') odmówił G.R. przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania., W uzasadnieniu organ I instancji...
wskazał, że G.R. w dniu 18 maja 2015 r. złożył w Biurze Powiatowym ARiMR w K. wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania zakończonego decyzją...

III SA/Łd 41/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-04-25

Powiatowego ARiMR wydał decyzję., W dniu 16 maja 2016 r. (data stempla pocztowego) skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o wznowienie...
występując o przywrócenie terminu na złożenia wniosku o płatność, lecz postępowanie zostało umorzone i organ nie uwzględnił jego żądania. Skarżący wskazał, że biorąc...

I SA/Go 382/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-01-13

przywrócenia terminu do jego wniesienia 1. Uchyla zaskarżone postanowienie w całości. 2. Zasądza od Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji...
postanowieniem organ odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oraz stwierdził uchybienie terminu do wniesienia przez Stronę odwołania od decyzji z dnia [...] marca 2021...

II GSK 1483/14 - Wyrok NSA z 2015-07-09

odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o przyznanie pomocy na z. oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Ł. wyrokiem z dnia 5...
Rolnictwa z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o przyznanie pomocy na zalesienie., Sąd I instancji...

III SA/Wr 757/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-03-13

Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. z dnia [...] sierpnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia...
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267) po rozpatrzeniu wniosku W. B. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Kierownika Biura Powiatowego Agencji...

III SA/Po 357/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-07-14

przywrócenia terminu do usunięcia braków formalnych wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych na rok 2010 o d d a l a s k a r g ę Postanowieniem z dnia 3 stycznia 2011...
r., nr [...] Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu odmówił K. W. przywrócenia terminu do usunięcia braków formalnych...

III SA/Łd 1308/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-03-05

Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia...
. przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o przyznanie pomocy na zalesianie., W uzasadnieniu tego postanowienia, przedstawiając stan faktyczny, organ...
1   Następne >   +2   +5   +10   100