Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przejęcie mienia X

I SA/Wa 359/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-07

Prezydenta RP z 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli. Podczas prowadzonego postępowania z wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Ministra...
w klauzuli, zatwierdził 31 grudnia 1936 r. Zarząd Miejski [...], na podstawie art. 57 Prawa budowlanego z 1928 r. (Dz. U. RP Nr 23, poz. 202 z późn. zm.). Według rejestru...

I OSK 2380/17 - Wyrok NSA z 2018-04-12

1961 r. o terenach budowlanych na obszarach wsi nie narusza rażąco prawa (art. 156 § 1 pkt 2 kpa), co miało istotny wpływ na wynik sprawy,, - naruszenie art. 7 Kpa...
należało uwzględniać jest ta, że ustawa o terenach budowlanych na obszarach wsi dotyczy nieruchomości przejmowanych na własność Skarbu Państwa z mocy prawa...

II OSK 2267/16 - Wyrok NSA z 2017-09-19

z drogi wojewódzkiej nr 600, poprzez działkę nr [..]. Podała, że wnioskodawczyni nie przedłożyła dokumentów świadczących o posiadaniu prawa służebności przejazdu...
nr [..], na której ma zostać zrealizowane przedsięwzięcie budowlane, wchodzą grunty orne (RIIIa) o powierzchni 0,4900 ha, objęte ochroną prawną. Wskazało, że ograniczenia...

I OSK 2266/17 - Wyrok NSA z 2019-07-16

. z siedzibą w K. i dotyczyło kontroli orzeczenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia [...] listopada 1959r. nr [...] (dalej jako orzeczenie z 1959 r...
wydanie orzeczenia z 1959 r. z naruszeniem prawa z uwagi na nieodwracalność skutków prawnych - w zakresie dotyczącym nieruchomości położonej w gm. kat. B., obj...

I SA/Wa 2226/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-12

tereny budowlane., Odnosząc się do kwestii przesłanki niezamieszkiwania w gospodarstwie przez właściciela (również małżonka, rodziców i dzieci) organ nadzoru wskazał na pismo...
) odwołanie G. L. z [...] grudnia 1965 r., w którym stwierdza, że z uwagi na przeznaczenie nieruchomości na miejskie działki budowlane spadkobiercy K. L. zaniechali...

I SA/Wa 269/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-09

i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia [...] listopada 1959 r. w tej jego części, w której obejmuje ono udział wynoszący 1/2 części prawa własności w nieruchomości...
z naruszeniem prawa - w zakresie dotyczącym nieruchomości położonej w gm. kat. [...], oznaczonej nr [...] - orzeczenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów...

II SA/Po 583/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-02-17

nr [...], stanowiącej własność Gminy i Miasta [...] z powodu niestwierdzenia prawa własności budynków posadowionych na działce nr [...]., Stan faktyczny i prawny sprawy przedstawia...
[...] stycznia 1993 r. Wojewoda [...] stwierdził nabycie przez Gminę [...] z mocy prawa nieodpłatnie własność między innymi działki nr [...] położonej w miejscowości [...] gmina...

I OSK 2371/14 - Wyrok NSA z 2016-07-19

.:, która również miała siedzibę pod tym adresem. Skoro inwestycja budowlana była prowadzona przez spółkę 'P.' to musiała ona dysponować prawem do nieruchomości gruntowej...
prawa publicznego w całości wraz z nieruchomościami i ruchomym majątkiem i wszelkimi prawami, wolne jednak od obciążeń i zobowiązań z wyjątkiem zobowiązań o charakterze...

I OSK 1770/15 - Wyrok NSA z 2017-03-28

Materiałów Budowlanych z dnia [...] marca 1970 r., Nr [...], poza następcami prawnymi osób fizycznych posiadających prawa rzeczowe do przejętych ww. orzeczeniem...
) o stwierdzenie nieważności ww. orzeczenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia [...] marca 1970 r., nr [...], do czasu zapewnienia prawidłowej...

I OSK 1657/10 - Wyrok NSA z 2011-10-05

za użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży działki budowlanej oraz ceny sprzedaży położonych na niej domów, budynków lub lokali. Prawo repatrianta do zaliczenia tego mienia...
wnioskiem, w tym zwłaszcza legitymacji prawnej potwierdzającej prawo własności do wskazanego we wniosku znacjonalizowanego przedsiębiorstwa. Brak podstaw do przyjęcia, że owe...
1   Następne >   +2   5