Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X

II SA/Łd 9/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-01-21

, nie żyje., W dniu [...] r. PINB wydał rozstrzygnięcie nr [...], znak: [...], w którym; na podstawie art. 71a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane...
1974 r. Prawo budowlane. Organ I instancji powyższym pismem wezwał K.J., I.S. i T.J., do wystąpienia, w terminie 14 dni od daty otrzymania ww. pisma, do Urzędu Gminy M...

II SA/Po 945/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-11-19

rozważyć konieczność przeprowadzenia postępowania legalizacyjnego, o jakim mowa w art. 50 i 51 ustawy Prawo budowlane, obejmujące całość wykonanych robót budowlanych'. Zdaniem...
wykonanie istotnych odstępstw od projektu, do ich zalegalizowania w oparciu o art. 50 ustawy Prawo budowlane. Natomiast po wyeliminowaniu decyzji o pozwoleniu na budowę...

II SA/Ke 689/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-05-11

zewnętrznych budynku; inwestor zmienił cegłę w ścianie wspólnej z moim budynkiem na styropian karygodnie naruszając bezpieczeństwo pożarowe dział VI prawa budowlanego...
oraz pominięcie słów cieńsze albo wyrównanie ściany. Autor wniosku również podkreślił, że art. 3 pkt 9 prawa budowlanego nie dotyczy schodów rozebranych i wybudowanych...

II SAB/Wr 18/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-08-11

w sprawie ze skargi Z. i B. D. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Z. w sprawie przestrzegania przepisów Prawa budowlanego przy użytkowaniu obiektów...
oddalił skargę Z. i B. D. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Z. w sprawie przestrzegania przepisów Prawa budowlanego przy użytkowaniu obiektów...

II SA/Po 825/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-12-17

Wojewody z dnia [..] Nr [..] w przedmiocie stwierdzenia, w wyniku wznowienia postępowania, wydania z naruszeniem prawa decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego...
również zarzut wydania decyzji o pozwoleniu na budowę z naruszeniem art. 28 ust. 2 i 3 Prawa budowlanego. Właściciele, użytkownicy wieczyści i zarządcy nieruchomości, aby uzyskać...

II SA/Bk 490/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-10-28

W przypadku postępowania prowadzonego w oparciu o art. 66 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm...
lipca 1994 r. Prawo budowlane. Po wydaniu decyzji termin wykonania przewidzianych w niej prac przesunięto na 30 września 2008 r., Prokurator wskazał, iż rozwiązanie...

II SA/Wr 125/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-01-28

. W stanie prawnym zaistniałym po zawarciu umowy sprzedaży działki nr [...] organy nadzoru budowlanego nie mogą bowiem prowadzić czynności o których mowa w rozdziale 6 Prawa...
obiektów znajdujących się na działce nr [...] AM 1 w N. D. było z punktu widzenia treści art. art. 67 ust. Prawa budowlanego na dzień wydania tej decyzji pozbawione podstaw...

II SAB/Lu 711/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-10-21

jest ocena zgodności z prawem działalności publicznej. Zatem jest to kwestia art. 48 ust. 1 Prawo budowlane w związku z art. 48 ust. 4 Prawo budowlane w nawiązaniu do pisma...
. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wniosku o uzupełnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 17 czerwca 2014 r...

II SA/Po 547/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-11-16

. 1 u.p.z.p. oraz art. 71 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm. - dalej: Prawo budowlane), NSA stwierdził...
listopada 2014 r. sygn. akt II OSK 1025/13 (wyrok dostępny jw.) stwierdził, że zmiana sposobu użytkowania, o której mowa w art. 71 Prawa budowlanego, może dotyczyć...

II SAB/Wr 75/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-11-21

prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Z. w przedmiocie przestrzegania przepisów prawa budowalnego przy użytkowaniu obiektów...
przepisów prawa budowlanego przy użytkowaniu obiektów budowlanych., W dniu 2 listopada 2018r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wpłynął wniosek Z. D., B. D...
1   Następne >   +2   +5   +10   26