Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koncesje X

III SA/Gl 787/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-10-19

zezwolenia na użytkowanie lub po dokonaniu zmiany sposobu użytkowania wynikających z przepisów prawa budowlanego, co wynika z art.21 ust.2 ustawy o odpadach., W dniu...
oraz rozbiórka obiektów służących gospodarowaniu odpadami. Problematykę te uregulowano w ustawie z 1994 r. Prawo budowlane w bardzo istotny sposób zmienioną w 2003 r...

III SA/Gl 519/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-11-17

. 55 i 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm. ). W szczególności z art. 71 ust. 2 tej ustawy wynikało...
pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno - sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń nakazuje, w świetle art. 71 Prawa budowlanego dokonać...

III SA/Łd 272/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-05-20

przepisy Prawa budowlanego oraz Prawa wodnego , bowiem staw jest urządzeniem wodnym, na budowę którego wymagane jest pozwolenie wodnoprawne . Działalność zarówno G.M....
na budowę stawu. Zgodnie zaś z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), roboty budowlane można rozpocząć...

III SA/Kr 1344/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-10-18

taka określona jest w ustawie Prawo budowlane,, a nie - jak twierdzi pełnomocnik strony - w rozporządzeniu wykonawczym do prawa budowlanego. Zgodnie bowiem z art. 3 pkt 2a...
tej ustawy. Naruszenie wskazanego art. 18 ust. 6 pkt 3 powołanej ustawy oraz art. 3 pkt 2a ustawy Prawo budowlane, polegało na błędnym przyjęciu, że dla celów postępowania...

II GSK 1318/16 - Wyrok NSA z 2018-05-18

. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.; dalej p.b.), a dotyczących pojęć budynek, budowa, przebudowa, remont., I tak przez 'budynek' należy rozumieć...
pierwotnym., Prawo budowlane nie zawiera definicji rozbudowy. W orzecznictwie i doktrynie przyjmuje się, że rozbudowa to zmiana charakterystycznych parametrów...

IV SA/Po 1003/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-11-29

1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.). Powyższy przepis przewiduje, że właściwy organ może wnieść sprzeciw do zgłoszenia budowlanego...
, a więc jeszcze w ramach kompetencji określonej w art. 30 ust. 5 Prawa budowlanego. Uchylenie przez organ odwoławczy decyzji o sprzeciwie i przekazanie sprawy do ponownego...

VI SA/Wa 1007/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-08

ww. ustawy wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. W myśl natomiast art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm...
. Wykonanie zaś małego zbiornika rekreacyjnego, zgodnie z art. 29 Prawa budowlanego, nie wymagało posiadania pozwolenia. Wykopany piach i ziemia, za które organ naliczył...

III SA/Łd 55/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-02-23

o koncesji na roboty budowlane) w związku z art. 177 ust. 1 ustawy z 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100 poz. 696 ze zm.) oraz § 32 ust. 1, ust. 2, §...
, że istota koncesji na roboty budowlane, stosownie do treści art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi polega na wyłącznym prawie...

II SA 306/86 - Wyrok NSA z 1986-10-13

- dopuszczalne ze względu na przepisy prawa budowlanego, przepisy sanitarne i bhp. W tym zakresie należałoby zasięgnąć opinii kompetentnych organów /właściwego inspektora pracy...
że szczególny przepis prawa powszechnie obowiązującego stoi temu na przeszkodzie., 3. Wniosek o rozszerzenie zakresu posiadanego zezwolenia jest wnioskiem o wydanie...

II OSK 350/06 - Wyrok NSA z 2007-02-20

administracyjnym(możliwość taką przewiduje wyraźnie art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 26a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze...
, że zezwolenie na prowadzenie apteki, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne ma charakter praw osobistych, będących publicznoprawnym uprawnieniem...
1   Następne >   +2   +5   9