Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Normalizacja X

VI SA/Wa 949/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-25

nie przeszły wymaganej prawem oceny zgodności. Stąd bezzasadnie zostały oznakowane znakiem budowlanym oraz znakiem CE - i jako niespełniające wymagań ustawy o wyrobach...
także, jak w odwołaniu, naruszenie prawa materialnego: art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych w zw. z § 4 ust. 3 pkt 5 Rozporządzenia Ministra...

II GSK 2348/21 - Wyrok NSA z 2022-01-19

maja 2021 r., sygn. akt VI SA/Wa 2620/20 w sprawie ze skargi [...] Sp. z o.o. w [...] na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] października 2020 r...
. nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za umieszczenie oznakowania na wyrobie budowlanym, który nie posiada właściwości użytkowych 1. uchyla zaskarżony wyrok...

II GSK 852/18 - Wyrok NSA z 2018-10-18

z dnia 29 listopada 2017 r., sygn. akt VI SA/Wa 1023/17 w sprawie ze skarg Y. S.A. w O. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] marca 2017 r...
budowlanego oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 29 listopada 2017 r. sygn. akt VI SA/Wa 1023/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (zwany dalej WSA, bądź Sądem...

VI SA/Wa 1890/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-15

Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] lipca 2017 r. nr [...] w przedmiocie zakazu udostępnienia przez producenta wyrobu budowlanego 1. uchyla zaskarżone postanowienie...
oraz utrzymane nim w mocy postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] maja 2017 r.; 2. zasądza od Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego...

II GSK 29/05 - Wyrok NSA z 2005-04-18

ta sprzedawała materiały budowlane (kit budowlany i butylen) bez wymaganego ustawą z dnia 3 września 1993 r. o badaniach i certyfikacji znaku bezpieczeństwa., W oparciu...
ustawy o badaniach i certyfikacji., Spółka 'S.' S.A. wystąpiła z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa, twierdząc że do zastosowania sankcji z art. 26 ustawy o badaniach...

I SA/Lu 983/00 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-10-10

340.010,54 zł stanowiącej 100 procent sumy uzyskanej ze sprzedaży określonych wyrobów budowlanych, nie posiadających certyfikatu na znak bezpieczeństwa 'B'. Pismo powyższe...
na to pismo jest niedopuszczalna., Na skutek rewizji nadzwyczajnej Rzecznika Praw Obywatelskich, Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 2 grudnia 1999 r. III RN 107/99 uchylił...