Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpady X

II SA/Wr 682/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-08-26

odrębnych, w szczególności przepisów Prawa wodnego i Prawa budowlanego. Ich dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia to 0,2 Mg/m² utwardzanej powierzchni. Odwołująca...
przepisów odrębnych, w tym Prawa budowlanego i Prawa wodnego. Kolegium uznało, że powyższa regulacja prawna nie znajduje z kilku powodów zastosowania do sytuacji faktycznej...

II OSK 2267/15 - Wyrok NSA z 2017-05-11

której - na podstawie art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24...
października 1974 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1974 r. Nr 38 poz. 229 ze zm.) oraz art. 104 k.p.a., organ I instancji nakazał [...] Spółka z o.o. z siedzibą w P. Rejon...

II SA/Kr 864/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-10-10

jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98 póz., 1071 z późn zm.) w związku z art. 80 ust. 2 pkt 2 oraz art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz...
na konieczność przeprowadzenia postępowania legalizacyjnego, o którym mowa w art. 48 ust. 3 ustawy Prawa budowlanego, w szczególności umożliwienia inwestorowi wystąpienia...

II SA/Gd 748/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-11-20

obiektu budowlanego. W związku z tym SKO wskazało na przepisy Prawa budowlanego regulujące zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego, w tym na przepis (art. 71 ust. 7...
odpadów złożył on 2 kwietnia 2007 r. Z tego wywiedziono, że w świetle art. 71 ust. 7 Prawa budowlanego brak było możliwości przeprowadzenia postępowania polegającego...

II OSK 1444/05 - Wyrok NSA z 2006-11-28

- Prawo budowlane była wynikiem tego, że strona wezwana do uzupełnienia wniosku o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wobec braku miejscowego planu...
ust. 2 pkt 3 Prawa budowlanego i nie zwalnia inwestora z obowiązku przedłożenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w związku z tym, że w sprawie...

II SA/Łd 767/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-11-06

, jeśli jest to konieczne do wykorzystania odpadów, oraz z zachowaniem przepisów odrębnych w szczególności przepisów prawa wodnego i prawa budowlanego' (17 05 04) oraz 'do utwardzania...
powierzchni z zachowaniem przepisów odrębnych w szczególności przepisów prawa wodnego i prawa budowlanego' (17 05 06)., W wyniku analizy dokumentów zawartych w aktach sprawy...

II OSK 2373/18 - Wyrok NSA z 2019-10-09

, aby pojęciu 'utwardzenia terenu' w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy o odpadach, nadawać znaczenie autonomiczne i odbiegające od określenia w ustawie - Prawo budowlane. Sąd...
jednocześnie wskazał, że o ile nie miała decydującego znaczenia ocena legalności nawiezienia gruzu z punktu widzenia prawa budowlanego, to nawiezienie to niewątpliwie...

II OSK 1207/14 - Wyrok NSA z 2016-01-21

instancji poinformował jedynie, że przedmiotowy zakres robót znajduje się poza zakresem działania przepisów ustawy Prawo budowlane. W dokonanym zgłoszeniu zakres robót określono...
razy uchylana przez SKO w Krakowie. Celowe nawiezienie ziemi i gruzu i wyrównanie powierzchni, czy jej utwardzenie, nie przekracza przepisów prawa budowlanego...

II SA/Bd 229/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-04-28

obiektu budowlanego w myśl przepisów Prawa budowlanego., W odpowiedzi na wezwanie J. M. złożył w dniu 29 września 2008r. pismo stanowiące uzupełnienie wniosku, jednakże...
w sprawie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane, jeżeli są wymagane. W ocenie...

III SA/Kr 848/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-12-19

i Urbanistyki Urzędu Miasta, że postępowanie w sprawie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w rozumieniu ustawy z dnia 07.07. 1994r. Prawo...
z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane, jeżeli są wymagane. Jak podkreśla organ art. 28 ust.10 ustawy uzależnił możliwość wydania zezwolenia na prowadzenie działalności...
1   Następne >   +2   +5   +10   67