Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Obywatelstwo X

II OSK 1336/10 - Wyrok NSA z 2011-09-14

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w G. (PINB) z dnia [...] kwietnia 2009 r. nr [...] nakazującą B. K. i M. K. wykonanie w terminie...
mieszkalnego na podstawie art. 81c ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.). WINB uchylił to postanowienie...

II OSK 1801/13 - Wyrok NSA z 2015-03-03

Odwoławcze w G. utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję. Kolegium podkreśliło, że organ I instancji wyznaczył wokół działki budowlanej objętej wnioskiem obszar analizowany...
budowlanej' w sposób jednakowy, co oznacza, że granice te zostały wyznaczone zgodnie z przepisem § 3 cyt. rozporządzenia Ministra Infrastruktury. W tym stanie rzeczy, podnoszone...