Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabytki X

II SA/Po 324/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-09-21

doręczenia niniejszej decyzji uchylił zaskarżoną decyzję w całości i orzekając w tym zakresie:, na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1 i 3 prawa budowlanego nakazał...
w trybie art. 66 ust. 1 prawa budowlanego, gdyż ogrodzenie zespołu pałacowo - parkowego nie jest urządzeniem budowlanym. Postępowanie w trybie art. 66 prawa budowlanego...

II OSK 2152/10 - Wyrok NSA z 2011-12-29

. postępowaniem w sprawie wydania pozwolenia na rozbiórkę willi, w trybie art. 31 ust. 5 ustawy Prawo budowlane. Powyższy wniosek został uzupełniony pismem z dnia...
skarżącego, powołującego się na art. 31 ust. 5 Prawa budowlanego oraz na 'przesłanki do przymusowej rozbiórki willi', są nietrafne, bowiem M. Wojewódzki Konserwator Zabytków...

VII SA/Wa 2118/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-23

z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), zgłosił sprzeciw w sprawie robót budowlanych objętych zgłoszeniem z dnia [...] czerwca...
ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji...

II OSK 524/11 - Wyrok NSA z 2012-06-20

), w związku z art. 80 ust. 2 pkt 2 oraz art. 83 ust. 2 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm. - dalej Prawo budowlane) po rozpatrzeniu odwołania C...
się na art. 51 ust.1 pkt 1 w związku z art. 51 ust. 7 Prawa budowlanego, nakazał C. doprowadzenie ściany zewnętrznej budynku zlokalizowanego przy ul. [...] do stanu...

II OSK 678/19 - Wyrok NSA z 2020-04-23

do dokonania rozbiórki określone w art. 31 ust. 5 ustawy Prawo budowlane., W piśmie z dnia [...] lutego 2017 r. nr [...], Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków...
na przepisie art. 39 ust. 3 ustawy Prawo budowlane, który stanowi, że w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych...

II SA/Ol 1234/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-02-06

o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, umowę o zarządzaniu nieruchomością wspólną zawartą w dniu 31 marca 2011r., uchwałę nr 3 Wspólnoty...
robót budowlanych wskazanych w art. 29 ust. 2 ustawy prawo budowlane, jako roboty nie wymagające pozwolenia na budowę, jednak zgodnie z art. 30 ust. 7 prawa budowlanego...

II OSK 1599/10 - Wyrok NSA z 2011-06-16

willi, na podstawie art. 31 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.), w dniu 26 września 2008 r...
nad zabytkami oraz art. 31 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156 poz. 1118 ze zm.). Skarżąca podniosła, że błędnie ustalono, iż doszło...

II OSK 1322/16 - Wyrok NSA z 2018-03-16

r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, ze zm.), art. 8 ust. 3 w zw. z art. 7 ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece...
. 3 ustawy - Prawo budowlane, zgodnie z którym w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków...

II OSK 814/14 - Wyrok NSA z 2015-12-07

, czy spełnione zostały wymogi art. 35 ust. 1, a także warunki zawarte w art. 32 ust. 4 Prawa budowlanego. Dopiero w sytuacji spełnienia wskazanych przepisami ustawy wymagań organ...
uprawniony jest do udzielenia pozwolenia na budowę. Art. 35 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego zobowiązuje organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę do dokonania...

VII SA/Wa 1171/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-16

. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 r., poz. 1186) oraz art. 138 § 1 pkt 1 w zw. z art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r...
. umorzył postępowanie administracyjne w związku z wystąpieniem, na podstawie art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego oraz art. 106 k.p.a., Starosty Powiatu [...] z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100