Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Cudzoziemcy X

II OSK 1218/19 - Wyrok NSA z 2022-04-27

z budynkiem gospodarczym o konstrukcji murowano-drewnianej, do którego przylega., W dniu 10 lipca 2017 r. PINB w Zamościu wydał na podstawie art. 49b ust. 2 Prawa budowlanego...
do przeprowadzenia procedury wynikającej z art. 49b znowelizowanej ustawy Prawo budowlane, gdyż omawiany obiekt został wzniesiony w sposób samowolny po 1995 r. (po okresie...

II OSK 1723/11 - Wyrok NSA z 2013-01-17

., na podstawie art. 48 ust. 2 i 3 ustawy Prawo budowlane, organ nadzoru budowlanego wstrzymał prowadzenie robót budowlanych związanych z budową ww. obiektu, zobowiązał inwestora...
podstawy do wydania nakazu rozbiórki w oparciu o przepis art. 48 ust. 1 ustawy Prawo budowlane., Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie...

II OSK 1953/14 - Wyrok NSA z 2016-04-07

art. 34 ust. 4 i art. 35 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414). Organ pierwszej instancji zwrócił uwagę, że w aktach...
na budowę należy uznać za rażąco naruszające art. 32 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 33 ust. 2 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane, co stosownie do art. 156 § 1 pkt 1 k.p.a....

II OSK 1041/13 - Wyrok NSA z 2014-11-18

w mocy decyzję organu I instancji., W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy wskazał, że stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane przed wydaniem decyzji...
o pozwolenie na budowę złożył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a inwestycja jest zgodna z obowiązującym na tym terenie planem...

II SAB/Go 201/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-01-27

przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zgodności z prawem budowy zbiornika bezodpływowego na ścieki I. zobowiązuje Powiatowego Inspektora Nadzoru...
Budowlanego do załatwienia wniosku R.N. o zbadanie zgodności z prawem budowy zbiornika bezodpływowego na ścieki, II. stwierdza, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego...

II OSK 348/16 - Wyrok NSA z 2017-10-27

architektoniczno-budowlanego'. W ocenie organu z uwagi na powyższe nie można jednoznacznie i bezspornie stwierdzić, że doszło do rażącego naruszenia prawa. Organ stwierdził...
Konstytucyjny wyrokiem z dnia 5 marca 2001 r., P 11/00, uznał ww. przepis za niezgodny z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., Organ wyjaśnił...

II OSK 475/14 - Wyrok NSA z 2014-10-02

skargę na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w [...] w przedmiocie przewlekłości postępowania w sprawie wykonywanych...
, dnia 4 lutego 2013 r., decyzję kończącą postępowanie administracyjne w sprawie doprowadzenia robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem. W tym stanie rzeczy Sąd umorzył...

IV SA/Wa 146/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-21

architektury w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.). Jak wynika bowiem z art. 3 pkt 4 Prawa budowlanego obiekt...
budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych z wyjątkiem urządzeń, wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu...

II OSK 1113/18 - Wyrok NSA z 2020-02-04

jako 'PINB') - działając na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 50 ust. 1 pkt 4 i art. 51 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016 r...
[...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...] od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 13 grudnia 2017 r., sygn. akt II SA/Gl 857/17 w sprawie...

IV SA/Wa 1917/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-06

oraz zgłoszeń rozbiórki budynku, o których mowa odpowiednio w art. 30, art. 54 oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, oraz zgłoszeń dotyczących...
zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części, o których mowa w art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, do których właściwy organ nie wniósł...
1   Następne >   +2   +5   11