Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lasy X

IV SA/Wa 1818/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-10

na gruncie Skarżącego są nietrwale związane z gruntem. W związku z tym, w świetle przepisów prawa budowlanego, stanowią obiekt tymczasowy. Naniesienia te służą jako miejsca...
o lasach w zw. z art. 4 pkt 6 uogril, uwzględniając art. 3 ustawy Prawo budowlane. Przede wszystkim należy mieć na uwadze, że pojęcie 'gospodarki leśnej' zdefiniowane zostało...

IV SA/Wa 1034/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-14

legalności posadowienia budynków. Jednocześnie organ wskazał, iż postępowanie prowadzone na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane nie było zagadnieniem wstępnym...
pozwolenie na budowę, to niezależnie od planowanej i faktycznej powierzchni zabudowy dopuszczono się samowoli budowlanej podlegającej dyspozycji art. 48 Prawa budowlanego...

II SA/Po 298/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-11-06

technicznej określonych w ustawie Prawo budowlane, ustawie o gospodarce nieruchomościami i ustawie Prawo energetyczne - prowadzi do wniosku, że istotą urządzenia infrastruktury...
do wykorzystania w odniesieniu do inwestycji liniowych, za które należy uważać obiekty liniowe zdefiniowane w art. 3 ust. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U....

II OSK 1931/08 - Wyrok NSA z 2009-12-10

, a podniesione przez U. J. kwestie związane są z prawem budowlanym i mogą być rozstrzygane wyłącznie przez organ wydający stosowne decyzje (w tym przypadku - pozwolenie na budowę...
inwestycyjnego na terenie objętym ochroną. Stąd też są one ściśle powiązane zarówno z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym, jak i z prawem budowlanym, przy czym obie...

IV SA/Wa 54/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-24

, nawet jeśli po jej utworzeniu, może być uznawana za drogę wewnętrzną w rozumieniu innych przepisów (ustawy o drogach publicznych czy też prawa budowlanego)., Dalej SKO wywodziło...
, gdyby na przedmiotowych działkach budowano drogę. Przepisy te nie regulują i nie odnoszą się do stanów faktycznych, powstałych poza regulacjami prawa budowlanego, co ma miejsce...

IV SA/Wa 2952/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-18

, nawet jeśli po jej utworzeniu, może być uznawana za drogę wewnętrzną w rozumieniu innych przepisów (ustawy o drogach publicznych czy też prawa budowlanego)., (v) Nie mają wpływu...
gdyby na przedmiotowych działkach budowano by drogę. Przepisy te nie regulują i nie odnoszą się do stanów faktycznych powstałych poza regulacjami prawa budowlanego, co ma miejsce...

II OSK 2547/16 - Wyrok NSA z 2018-10-30

na podstawie uogrl, jak również brak jest podstaw do żądania legitymowanie się w tym postępowaniu innym tytułem dającym prawo do dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane...
w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. ), b) art. 28 Kpa w zw. z art. 3 pkt 11 Pb, poprzez błędną wykładnię i uznanie...

IV SA/Wa 1518/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-03

czy zgłoszenia w świetle prawa budowlanego., Konkludując organ odwoławczy stwierdził, iż w analizowanym przypadku bezsprzeczne jest, że utwardzenie terenu poprzez jego wybrukowanie...
do wydania decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów leśnych z produkcji, a finalnie - uzyskania pozwolenia na budowę czy zgłoszenia w świetle prawa budowlanego...

II SA/Ke 439/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-08-22

m.in. zakazano tam lokalizacji wszelkich budynków i innych obiektów budowlanych o charakterze kubaturowym., Zdaniem strony, skoro prawo własności jest prawem konstytucyjne...
rozporządzenia wykonawczego do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) tj. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12...

IV SA/Wa 563/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-02

należy, iż wyroki w tej mierze dotyczyły często prawa budowlanego, np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 maja 1985 r., sygn. akt II SA 276-284...
Sądu Administracyjnego w Warszawie G. K. zaskarżonej decyzji zarzuciła:, - naruszenie art. 10 kpa (prawo strony do wypowiedzenia się) poprzez pozbawienie tegoż prawa H. K...
1   Następne >   +2   +5   +10   15