Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Skarżony
  • Symbol

II OSK 3794/19 - Wyrok NSA z 2022-12-08

w związku z art. 48 ust. 2 i ust. 3 Prawa budowlanego, w związku z art. 49b ust. 2 Prawa budowlanego, w związku z art. 48 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego oraz art. 49b ust. 1...
Prawa budowlanego, w związku z art. 3 pkt 6 Prawa budowlanego, w związku z art. 151 P.p.s.a. przez brak ustaleń faktycznych istotnych dla rozpoznania sprawy samowoli...

I SA/Sz 421/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-07-13

i art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2016 r. poz. 290 ) - dalej w skrócie 'Prawo budowlane' lub 'u.p.b.', żadne urządzenia techniczne...
wyjaśnił, że zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt. 2 u.p.o.l. 'budowlą' jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej...

I SA/Sz 419/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-07-13

wiatrowej, czyli fundament oraz wieżę., W ocenie Wnioskodawcy, na podstawie art. 1a ust. 1 pkt. 2 u.p.o.l. i art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane...
(tekst jedn. Dz. U z 2016 r. poz. 290 ) - dalej w skrócie 'Prawo budowlane' lub 'u.p.b.', żadne urządzenia techniczne elektrowni wiatrowych nie wchodzą od 01.01.2017 r...

II OSK 1647/12 - Wyrok NSA z 2013-12-06

na właściciela obiektu obowiązek przedłożenia dokumentów, o jakich mowa w art. 48 ust. 3 Prawa budowlanego dotyczących rozbudowy przedmiotowego budynku., W wyniku złożenia...
do istniejącej hali śluzy o konstrukcji stalowej i wymiarach 8,70 m x 13,20 m na w/w nieruchomości. Ustalono, że zgodnie z art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego budowa tego obiektu...

II SA/Go 499/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-08-31

w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem wykonanych w tym budynku robót budowlanych, polegających na wykonaniu nowych tynków i nowego dachu o konstrukcji drewnianej...
[...] lipca 2015 r. WINB uchylił decyzję PINB z dnia [...] czerwca 2015 r., który powołując się na art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane (Dz...

II OSK 320/12 - Wyrok NSA z 2013-06-07

lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) udzielił W.B. pozwolenia na użytkowanie punktu handlowo-usługowego, zlokalizowanego w miejscowości...
budowlane z 1974 r. Do wniosku dołączono wymagane prawem dokumenty, a podczas obowiązkowej kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości., Kujawsko-Pomorski...

II OSK 2286/12 - Wyrok NSA z 2014-02-25

art. 51 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 51 ust. 7 oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm...
.- zwanej dalej Prawem budowlanym) oraz art. 104 K.p.a. nałożył na A. i J. W. obowiązek wykonania i przedłożenia w terminie 3 miesięcy od dnia uostatecznienia się decyzji...

II OSK 1378/12 - Wyrok NSA z 2013-11-18

2011 r., znak: [...], działając na podstawie art. 35 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: - Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm...
. - dalej, jako ustawa Prawo budowlane) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: - Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm...

II OSK 2838/12 - Wyrok NSA z 2014-04-18

, art. 51 ust.1 pkt 2 oraz art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), po rozpatrzeniu odwołania E. Sp. z o.o....
U., gmina M. robotach budowlanych związanych z budową domków kempingowych wraz z instalacjami zewnętrznymi: wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną bez wymaganego prawem...

II SA/Kr 801/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-10-30

'przebudowa płyty [...] w K. - etap II.', We wniosku tym Zarząd Dróg wskazał, że na podstawie art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156...
poz. 1118 z późn. zm., zwanej dalej Prawem budowlanym z 1994 r.), zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę nr [...] z [...] grudnia 2004 r., znak: [...], obejmującą...
1   Następne >   +2   +5   +10   100