Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Fundacje X

SA/Sz 540/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-02-16

do realizacji decyzji, oraz ustawy Prawo budowlane może doprowadzić do wyrządzenia S. znacznej straty materialnej., Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego...
, organ II instancji wskazał, że nie zasługują one na uwzględnienie ponieważ w decyzji o nakazie rozbiórki, wydanej na podstawie art. 48 Prawa budowlanego, nie określa...

IV SA 1087/01 - Wyrok NSA z 2003-10-30

spełnia wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 15.02.1999 r. oraz w przepisach Prawa budowlanego i rozporządzenia wykonawczego...
dopuszczona do udziału w postępowaniu na prawach strony,, 2/ Federacja Stowarzyszeń Żydowskich w Polsce i Amerykańsko-Polsko-Izraelska Fundacja 'Shalom' z siedzibą...

I SA 1019/88 - Wyrok NSA z 1989-01-17

znają przypadki wydawania decyzji załatwiających sprawy fragmentaryczne, poprzedzających rozstrzygnięcia finalne. Na przykład prawo budowlane dla rozstrzygnięcia sprawy...
Sądu Administracyjnego mogą być zaskarżane - z powodu niezgodności z prawem - decyzje organów administracji państwowej. Należało zatem rozstrzygnąć, czy wspomniane pismo...

I OSK 2613/12 - Wyrok NSA z 2013-02-14

Prawa budowlanego, 'ofertę publiczną' z prawa papierów wartościowych, 'funkcjonariusza publicznego' jako podmiot Prawa karnego, czy też 'organ administracji publicznej...
budowlanych, sanitarnych i wykończeniowych potrzebującym rodzinom wielodzietnym znajdującym się pod opieką Fundacji, dofinansowanie zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci chorych...

I SA/Kr 367/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-05-07

nieograniczonego. Podczas realizacji projektu Beneficjent zobowiązany był do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz...
korekty finansowej zgodnie z Taryfikatorem - dokumentem pn. 'Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów...

OSK 731/04 - Wyrok NSA z 2004-10-22

. w części dotyczącej stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Gminę L. własności zabudowanej nieruchomości o pow. 0,0712 ha położonej w L. przy ul. (...) oznaczonej...
30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz...

SA/Bk 1863/98 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1999-11-17

materiały budowlane nie spełniają w ocenie organów celnych kryterium środków służących ochronie i zachowaniu zdrowia., W skardze na powyższą decyzję Fundacja C. zarzuciła...
celnego organy celne uzasadniły faktem, iż rzeczy którymi były materiały budowlane nie mają przeznaczenia, o którym mowa w tym przepisie, a nadto wskazywały też, że Fundacja...

SA/Po 1902/91 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1992-03-19

Izby Skarbowej z dnia 21 października 1991 r. naruszenie prawa materialnego, a mianowicie art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym...
skarżącego. Działania skarżącego oraz samej Fundacji zmierzały do ominięcia prawa i w związku z tym do osiągnięcia korzyści finansowych przez umniejszenie podatku...

VII SA/Wa 50/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-04

się pod opieką Fundacji, zakup materiałów budowlanych, sanitarnych i wykończeniowych potrzebującym rodzinom wielodzietnym znajdującym się pod opieką Fundacji, dofinansowanie zajęć...
. 3 ustawy, pozwolenie na zbiórkę publiczną może być udzielone tylko wówczas, gdy cel zbiórki nie jest przeciwny prawu oraz ze stanowiska interesu publicznego jest godny...

SA/Ka 2935/94 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1995-07-19

je kontrola podatkowa zostały przeprowadzone prawidłowo., Skarga jest niezasadna, gdyż zaskarżona decyzja odpowiada zarówno prawu procesowemu, jak i materialnemu. Jest rzeczą...
tych wpłat wynika, iż umowy te - o wykonanie robót budowlanych - zawierane były pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową przy Hucie jako zleceniodawcą a przedsiębiorstwami...