Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zatrudnienie X

VI SA/Wa 1887/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-11

gdy przepisy prawa budowlanego posługują się pojęciem 'projektu zamiennego'., W dalszej części wniosku Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wskazał...
w budownictwie Pani H. K.., Zdaniem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego w sprawie doszło do przedawnienia w rozumieniu art. 100 Prawa budowlanego., Właściwą datą dla powzięcia...

II SA/Gd 1380/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1999-06-10

, zaś jego użytkowanie rozpoczęto po uzyskaniu decyzji Inspektoratu Dozoru Technicznego. Twierdził też, że nakaz inspektora pracy oparty na przepisach prawa budowlanego...
prawa pracy. Zasady opiniowania projektów obiektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, zostały określone przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej...

VI SA/Wa 755/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-14

powyżej inwestycji nie prowadził dokumentacji budowy czym wypełnił znamiona czynu określone w art. 95 pkt 4 Prawa budowlanego. Z tego tytułu OSD wymierzył Stronie karę...
w oparciu o decyzję Prezydenta Miasta [...] nr [...] z [...] lutego 2010 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę firmie W. Sp. z o.o....

II SA/Wa 1448/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-07

prawa budowlanego, a także z opinią biegłego z zakresu bhp. Umieszczenie okien w hali, w której stosowany jest system wysokiego składowania towarów, i tak nie spełniałoby...
opinię w zakresie zgodności z przepisami bhp, był zgodny już na etapie budowy z przepisami prawa budowlanego, został też dopuszczony do użytkowania. Fakt wydania...

I OSK 1858/06 - Wyrok NSA z 2007-10-02

, nie są natomiast uprawnione do nadzoru i kontroli w zakresie przepisów prawa budowlanego. Takie stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 czerwca 1999 r...
prawny wywodzący się z przepisów prawa budowlanego, a jeżeli Sąd miał w tym względzie wątpliwości - nie wyjaśnił ich przed wydaniem wyroku., W tych warunkach skargi...

II SA 1168/98 - Wyrok NSA z 1998-11-10

cudzoziemców, obywateli Niemiec, w ramach umowy o wykonanie usługi, zawartej z Przedsiębiorstwem Budowlanym Sp. z o.o. w P., Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w P...
. Wymogów tych nie spełnia umowa zawarta przez firmę E. AG w S. z Przedsiębiorstwem Budowlanym Z. Sp. z o.o. w P. Dotyczy ona bowiem doradztwa przy opracowywaniu oferty...

VI SA/Wa 4150/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-03

wzniesiony i jest użytkowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego, na podstawie odpowiednich decyzji administracyjnych, jednakże powierzchnia budynku ujawniona w księdze...
, jak również okoliczność zapisana w tym akcie notarialnym, że kupujący nabywa na jego podstawie, oprócz praw do nieruchomości gruntowych i budynku, także środki trwałe opisane...

II SA 804/02 - Wyrok NSA z 2002-11-25

handlowego pozyskującego zlecenia na roboty budowlane z proponowanym wynagrodzeniem 10 procent od wartości zlecenia. Aktualne zezwolenie obejmuje okres od 24 września 2001 r...
skarżący wskazał, że w związku z ciężką sytuacją na rynku robót budowlanych potrzebuje usług agenta Yuria M. - przez okres korzystania z jego usług otrzymywał zlecenia...

II SA/Rz 10/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-04-18

Remontowo-Budowlanym w H. nie odpowiada wymogom prawa, m. in. § 2 ust. 2 rozporządzenia z 1983 r. W. W. wystawił je w 2005 r. bez posiadanej dokumentacji i opatrzył pieczęcią...
utrzymał w mocy decyzję Starosty z dnia [...] lutego 2007 r. Nr [...] o odmowie przyznania S. M. prawa do zasiłku przedemerytalnego., W podstawie prawnej organ wskazał art...

II SA/Rz 282/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-06-12

odwołania T. G., od decyzji Prezydenta Miasta z dnia [...].12.2005 r. znak: [...] w sprawie odmowy przyznania prawa do zasiłku przedemerytalnego z dniem 15.11.2005 r...
przyznania T. G. prawa do zasiłku przedemerytalnego z uwagi na brak wszystkich przewidzianych wart. 150a ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy...
1   Następne >   +2   5