Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kolejnictwo X

I SA/Ol 241/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-05-12

. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm) oraz art.3 pkt 3 i 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010r...
. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), a nie aktami wykonawczymi, wydanymi na podstawie przepisów techniczno-budowlanych lub dotyczących innych dziedzin prawa...

I SA/Ol 240/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-05-12

z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm., dalej cyt. jako pr. bud.). Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych zawiera natomiast...
Prawo budowlane nie zawiera jednak, definicji 'linii kolejowej'. Pojęcia tego nie definiują też wprost przepisy rozporządzenia, wydanego na podstawie delegacji ustawowej...

I SA/Ol 473/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-10-18

do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm., dalej cyt. jako pr. bud.). Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych...
, że prawo budowlane nie wskazuje co rozumie pod pojęciem 'linii kolejowej', organ zwrócił uwagę, iż nie sposób zgodzić się ze stanowiskiem, że w takim przypadku należy poszukiwać...

IV SA/Wa 2505/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-01

w uzyskaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane godzi w istotne społeczne i gospodarcze cele, Minister wyjaśnił w zawartym na w decyzji Wojewody...
zwłoka w uzyskaniu prawa do dysponowania nieruchomości na cele budowlane godzi w istotne społeczne i gospodarcze cele. Organ nie wskazał żadnego argumentu za ewentualną tezą...

I SA/Ol 592/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-12-12

3 i pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm., dalej cyt. jako 'pr. bud.') oraz z art.4 pkt 2 ustawy...
prawa transportowego, w tym cyt. rozporządzenia, lecz odsyła do ustawy Prawo budowlane. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych zawiera w art. 1a własne definicje...

VII SA/Wa 1542/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-14

nr 1411095), analizując sprawę na gruncie przepisów prawa budowlanego stwierdził, że celem decyzji wydanej w oparciu o art. 66 ust. 1 Prawa budowlanego...
Prawa budowlanego nie uzależnia wydania nakazu od posiadania przez właściciela środków finansowych, pozwalających na ich wykonanie. Organ nie rozstrzyga o sposobach...

II OSK 1398/12 - Wyrok NSA z 2013-11-28

jako obiekt liniowy w rozumieniu art. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010, Nr 243, poz. 1623 ze zm.) jest obiektem budowlanym...
(art. 3 pkt 1 b w zw. z art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego). Przepis art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej stanowi, iż osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja...

II OSK 1397/12 - Wyrok NSA z 2013-11-28

jako obiekt liniowy w rozumieniu art. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010, Nr 243, poz. 1623 ze zm.) jest obiektem budowlanym...
(art. 3 pkt 1 b w zw. z art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego). Przepis art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej stanowi, iż osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja...

II OSK 1513/12 - Wyrok NSA z 2013-11-28

. Nie budzi wątpliwości, że linia kolejowa jako obiekt liniowy w rozumieniu art. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010, Nr 243, poz...
. 1623 ze zm.) jest obiektem budowlanym (art. 3 pkt 1 b w zw. z art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego). Przepis art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej stanowi, iż osoba...

II OSK 1969/12 - Wyrok NSA z 2014-01-24

liniowy, w rozumieniu art. 3 pkt 3 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010, Nr 243, poz. 1623 ze zm.) jest obiektem budowlanym (art. 3...
pkt 1 b w zw. z art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego). Jednym z celów podlegających ochronie na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej jest więc także środowisko...
1   Następne >   +2   +5   7