Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bank X

I SA 1440/96 - Wyrok NSA z 1997-08-06

obiektu budowlanego, znajdującego się na uwłaszczonym gruncie., Podmioty te mogą dochodzić swych praw w tym przedmiocie przed sądem powszechnym. oddala skargę w przedmiocie...
się na gruncie jest pochodną przekształcenia prawa zarządu gruntem w prawo użytkowania wieczystego. Natomiast kwestia, z jakich środków zostały wybudowane obiekty budowlane...

II SA/Rz 476/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-12-16

r. wniosku S. K. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z jego skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] maja 2008 r...
., Nr [...] w przedmiocie nakazu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości postanawia odmówić skarżącemu przyznania prawa pomocy w postaci zwolnienia od kosztów sądowych. S. K. złożył...

III SA 2333/01 - Wyrok NSA z 2001-11-09

. W tej sytuacji Komisja Nadzoru Budowlanego uznała, że zostały spełnione wszystkie przesłanki, określone w art. 147 Prawa bankowego, do podjęcia decyzji o przejęciu W. Banku...
Przejęcie banku /inkorporacja/ lub jego likwidacja po myśli art. 147 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe /Dz.U. nr 140 poz. 939 ze zm...

I SA 1492-1497/96 - Wyrok NSA z 1997-09-03

ze zm./ nie narusza praw osób zainteresowanych nabyciem lokali mieszkalnych w budynku położonym na terenie nieruchomości, którą bank został uwłaszczony. oddala skargę...
prawa przez Bank D. w L. prawa użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa położonego w P., oznaczonego jako działka nr 264/3 o pow. 2.638 m2 oraz nieodpłatne nabycie...

III ARN 31/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1995-10-05

poz. 185 ze zm./ ustalił lokalizację inwestycji budowlanej o znaczeniu wojewódzkim - budynku Banku PKO SA na nieruchomości położonej w W. przy ul. G. w granicach...
użytkowników warsztatów dojazdu i zostały tym samym naruszone ich prawa jako strony poprzez pozbawienie ich udziału w postępowaniu administracyjnym /art. 155 Kpa/. Te rażące...

III CZP 6/95 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1995-03-14

jest rozporządzeniem mieniem komunalnym prowadzącym do powstania prawa majątkowego, natomiast działalność gospodarczą przy użyciu wniesionego kapitału prowadzi bank - spółka...
akcyjna, wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i majątkowo. Poza tym udział kapitałowy gminy w spółkach prawa handlowego przewidują przepisy szczególne. Wymienione cechy...

III SA 2270-2271/92 - Wyrok NSA z 1993-03-26

, uzyskane ze stosunku służbowego lub stosunku pracy. Świadczenie to wchodzi w zakres działalności gospodarczej Banku. Zgodnie z prawem bankowym do czynności bankowych...
tej ustawy. Organy podatkowe nie podważają ważności umów cywilnoprawnych, stosują jedynie obowiązujące prawo w zakresie podatku do skutków, jakie ono wywarło...