Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Referenda X

II OSK 2467/12 - Wyrok NSA z 2012-11-13

podatkowej, bądź Prawa budowlanego. , 4. Rozstrzygnięcie referendalne nie może zastąpić aktu normatywnego - aktu prawa miejscowego, jakim jest miejscowy plan...
jednostki. W ocenie organu procedury dotyczące budowy inwestycji wynikają z przepisów prawa budowlanego i są objęte kompetencją organów administracji architektoniczno- budowlanej...

III SA/Wr 668/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-24

i jako takie nie jest dopuszczalne. |, |Po trzecie podniesiono, że kwestie dotyczące budowy inwestycji wynikają z przepisów prawa budowlanego i są objęte kompetencją |, |organów...
administracji architektoniczno-budowlanej. Zgodnie zaś z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane |, |organem właściwym w tym sprawach jest zasadniczo...

III SA/Wr 85/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-04-10

gminy tzw. 'elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych ', zawarte w pytaniach referendalnych, wynikają z przepisów prawa budowlanego i są objęte kompetencją organów...
administracji architektoniczno - budowlanej (art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane; tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.). Zgodnie z art. 82...

II SA/Po 421/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-09-29

[...]', zawarte w pytaniu referendalnym, wynikają z przepisów prawa budowlanego i są objęte kompetencją organów administracji architektoniczno - budowlanej (art. 82 ust...
. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane; tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.). Stosownie do art. 82 ust. 2 Prawa budowlanego, w pierwszej...

III SA/Lu 50/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-03-10

. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz prawem miejscowym w zakresie ustalenia siedziby gminy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego...
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. W myśl jej art. 82 ust. 2, starosta jest organem pierwszej instancji właściwym w zakresie administracji architektoniczno...

III SA/Łd 258/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-06-28

budowlanego i są objęte kompetencją organów administracji architektoniczno- budowlanej ( art. 82 ust. 1ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tj. Dz.U. z 2006 r...
. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). Zgodnie z art. 82 ust. 2 Prawa budowlanego w pierwszej instancji właściwym organem w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej...

III SA/Lu 302/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-06-29

w sprawie pozwolenia na budowę jest organ administracji architektoniczno-budowlanej stopnia powiatowego tj. starosta /art. 80 w związku z art. 82 prawa budowlanego...
/., Starosta zaś zgodnie z treścią art. 82a prawa budowlanego nie może powierzyć gminom, w drodze porozumienia, sprawy z zakresu swojej właściwości jako organu administracji...

IV SA/Gl 759/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-12-10

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (obecnie tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, w skrócie: 'u.p.b.'), służący bezpośrednio do wykonywania działalności...
i 3 w związku z art. 65 ustawy o referendum lokalnym i art. 23 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r...

III SA/Łd 553/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-07-31

referendum należy wyłączyć sprawy rozstrzygane w trybie k.p.a., Ordynacji podatkowej, bądź Prawa budowlanego. Rozstrzygnięcie referendum nie może także zastąpić aktu...
nie jest również fakt, że zagadnienia objęte treścią pytań referendalnych uregulowane są w aktach prawa miejscowego. Rozstrzygający wynik referendum w takim wypadku będzie obligował...

II SA/Po 672/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-11-14

na mieszkańców gminy;, - art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska poprzez brak pełnej informacji o zabezpieczeniu przedsięwzięcia...
na środowisko należy mieć na uwadze również te miejsca, gdzie uciążliwości związane z inwestycją wydanie mieszczą się w granicach norm określonych przez przepisy prawa...
1   Następne >   2