Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kombatanci X

SA/Rz 200/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-04-20

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane., W motywach zaskarżonej decyzji organ naprowadził, że decyzja Starosty Powiatowego wydana została po ponownym...
gazociągu ,inwestor wykazał się prawem do dysponowania w/w działką na cele budowlane i przedłożył projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami wymaganymi przepisami...

II SA/Sz 680/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-11-21

, w szczególności przepisów prawa wodnego i prawa budowlanego. Ponad to do budowy fundamentów, wykorzystania jako podsypki pod posadzki na gruncie po rozkruszeniu...
Prawa wodnego i Prawa budowlanego; do budowy fundamentów, wykorzystania jako podsypki pod posadzki na gruncie po rozkruszeniu pod warunkiem, że zostało to uwzględnione...

SA/Rz 2417/01 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-06-02

. oświadczył, że wszystkie obiekty znajdujące się na działkach J. i A. B. wybudowane zostały niezgodnie z przepisami prawa budowlanego, a on skłonny jest odsunąć projektowany...
projektu zagospodarowania działki będzie oceniane przez organy nadzoru budowlanego w ramach ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane i przepisów wykonawczych...

II SA/Sz 685/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-03-19

. Tego rodzaju rozstrzygnięcia zapadają na podstawie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Prawa budowlanego...
na zasadzie prawa pomocy oraz należny podatek od towarów i usług. Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych decyzją, z dnia [...] r. Nr [...], wydaną...

II SA/Op 196/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-11-13

w Powszechnej Organizacji 'Służba Polsce' w batalionach budowlanych, którą to pracę wykonywał podczas odbywania zastępczej służby wojskowej jako junak., Postanowieniem z dnia...
społeczną. Poinformował, że jego służba trwała od wiosny do jesieni, bo był w batalionach budowlanych i tylko w takim czasie można było wykonywać prace budowlane. Wskazał...

IV SA/Gl 259/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-06-19

i batalionach budowlanych, tj. zaświadczenia organu wojskowego potwierdzającego rodzaj i okres wykonywania przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej...
żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych oraz trybu postępowania...

IV SA/Wr 806/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-04-12

budowlanych narusza Konwencję Praw Człowieka i Podstawowych Wolności., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko zawarte w zaskarżonej decyzji...
upoważniające do uzyskania wymienionych statusów strona wskazała pełnienie zasadniczej służby wojskowej w batalionach budowlanych w latach 1974-1976, przynależność do N...

II SA/Po 1255/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-04-19

służbę w organizacji 'Służba Polsce' w [...] w 1950 r., podnosząc, że we wskazanym roku 'był w brygadzie budowlanej i przymusowo pracował w [...]', gdzie był 'eksploatowany...
i batalionach budowlanych oraz trybu postępowania przed tymi organami (Dz.U. nr 136, poz. 707 - dalej: rozporządzenie wykonawcze) - odmówił wydania zaświadczenia...

IV SA/Po 241/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-12-10

Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w P. zaskarżone postanowienie utrzymał w moc wyjaśniając, iż wydane przez organ I instancji orzeczenie było prawidłowe i zgodne z prawem...
budowlanym ., Skargę na powyższe postanowienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu wniósł J. W. wskazując, iż jego świadkowie, którzy otrzymali stosowne...

IV SA/Wr 515/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-08-24

o oddalenie skargi. Stwierdził, że skarżący ubiega się o przyznanie uprawnienia z tytułu pracy jako żołnierz w batalionach budowlanych w latach [...]-[...]. Stwierdził...
przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r., Nr 60, poz.622 ze zm.), wypłacane...
1   Następne >   +2   6