Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Telekomunikacja X

II SA/Wr 159/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-01-27

rozstrzygnięcia; 5) art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane poprzez jego niezastosowanie wyrażające się w lakonicznym odniesieniu się do postanowień miejscowego planu...
sprawdzenia zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego, jak również z wymaganiami...

I SA/Ol 58/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-03-19

budowle w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, ani jako instalacje lub urządzenia stanowiące wraz z budowlą całość techniczno - użytkową, ani też jako urządzenia budowlane...
w oparciu o opinię powołanego w sprawie biegłego, że budowlą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości jest budowla w rozumieniu prawa budowlanego, stanowiąca...

II SA/Rz 329/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-06-30

stanowi art. 104 k.p.a. w zw. z art. 48 ust. 1, art. 52 i art. 81 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane /Dz. U. Nr 106 z 2000 r., poz. 1126 ze zm...
wybudowana w czerwcu 2003 roku bez wymaganego przepisami prawa budowlanego pozwolenia. Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 3 ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane...

II OSK 679/06 - Wyrok NSA z 2007-04-25

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) polegającą na przyjęciu, że w przypadku zamierzeń budowlanych obejmujących więcej...
także błędną wykładnię art. 33 ust. 1 Prawa budowlanego przez przyjęcie, że w warunkach przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę organ ma oceniać, czy część zamierzenia...

II SA/Gl 412/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-08-10

ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (obecnie: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), odmówił zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji...
jako obiekt budowlany, a nie jako urządzenie infrastruktury technicznej, co wynika z przepisów prawa budowlanego oraz planu miejscowego, z uwagi na wyraźne rozróżnienie pojęć...

OSK 1914/04 - Wyrok NSA z 2005-09-06

z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 ze zm.) pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie...
temu, kto wykazał prawo do dysponowania terenem na cele budowlane., Organ odwoławczy stwierdził, iż inwestor wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę dołączył dwie umowy najmu...

II SA/Gd 302/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-11-09

ust. 6 pkt 2 ustawy Prawo budowlane. W ocenie organu, plan miejscowy może wprowadzać pewne ograniczenia na całym obszarze objętym planem, w zakresie lokalizacji inwestycji...
organowi naruszenie art. 30 ust. 6 pkt 2 ustawy Prawo budowlane w związku z art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci...

II OZ 341/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-28

1994 r. -Prawo budowlane /Dz.U. 2003 nr 207 poz. 2016 ze zm./., W odpowiedzi na to zażalenie M. G.-C. i M. C. ustosunkowali się do zarzutów zażalenia oraz wnieśli...
zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę postanawia uchylić zaskarżone postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu i przekazać wniosek...

II GSK 2970/15 - Wyrok NSA z 2017-07-21

budowlanych w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Zwolnienie zaś o którym mowa w art. 54 ust 8 specustawy przysługuje jedynie w przypadku realizacji...
realizacji inwestycji (tzw. trybie zwykłym, opartym na ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawie Prawo budowlane);, 4) art. 54 ust. 8 specustawy w zw...

II SA/Po 300/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-09-20

[...] r., nr [...], działając na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290 ze zm...
stanowiły przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290 ze zm.; dalej: 'Pr.bud.'). Zgodnie z art. 32 ust. 1 Pr.bud., pozwolenie...
1   Następne >   +2   5