Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Transport X

III SA/Kr 957/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-01-21

na to definicja legalna terenu budowy zawarta w art. 3 pkt 10 ustawy Prawo budowlane. Pojazd poruszał się w przestrzeni w której prowadzone były roboty budowlane., Pojazd w dniu...
w przypadku poruszania się po drogach publicznych, bowiem kierowca poruszał się wyłącznie w obrębie terenu budowy w rozumieniu ustawy prawo budowlane. Skarżący wskazał...

II SA/Rz 291/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-06-20

roku Prawo budowlane (u.p.b.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a.)., Uzasadniając wydane rozstrzygnięcie organ...
budowlę, która nie została na mocy art. 29-31 Prawa budowlanego zwolniona z określonego w art. 28 tej samej ustawy obowiązku uzyskania na wykonywanie robót budowlanych...

VI SA/Wa 2537/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-09

oraz zasądzenie kosztów postępowania., Podniosła zarzuty naruszenia art. 7, 8 i 110 Kpa oraz art. 136 i 107 Kpa, ponadto art. 80 ust. 2 i art. 81a Prawa budowlanego i art. 1 oraz 10...
wojewódzkiej nr [...] w miejscowości P. od km [...] stanowiącym teren budowy w rozumieniu art. 3 pkt 10 i 3a Prawa budowlanego w związku budową obwodnicy A. w ciągu drogi...

II OSK 1657/07 - Wyrok NSA z 2008-12-18

zatytułowany 'usytuowanie budowli, budynków, drzew i krzewów oraz wykonywanie robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych'., Analizując przepisy ustawy Prawo budowlane Sąd...
, w rozumieniu przepisów art. 53 i 54 ustawy o transporcie kolejowym w zw. z art. 3 pkt 2, 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, należałoby zakwalifikować jako 'wykonywanie robót ziemnych...

II GW 19/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-23

stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. W przypadku decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanej dla drogi posiadającej...
budowlane. Przepisów art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i art. 59e tej ustawy, w zakresie dotyczącym posiadania przez przeprowadzającego kontrolę...

II FSK 1477/05 - Wyrok NSA z 2006-08-23

oznaczają: (...), '2/ budowla - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie...
budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem'. Odesłanie zawarte...

II SA/Po 336/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-10-06

analogie do kary za wykonywanie przewozu (transportu) drogowego z naruszeniem przepisów ustawy kara za naruszenie przepisów prawa budowlanego, o której mowa w art. 59f ustawy...
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), będąca również dochodem budżetu państwa (art. 59g ust. 1), jest wymierzana...

II GW 14/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-23

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a właściciel gruntu wydał inwestorowi dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane...
inwestycji w zakresie dróg publicznych ustawy, do oddawania do użytkowania drogi stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. W przypadku decyzji...

II SA/Rz 104/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-06-12

do przepisu art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 ze zm.) obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami...
jest jedynie promesą wydania pozwolenia na budowę po spełnieniu warunków, o jakich mowa w prawie budowlanym i rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych. Nie określa...

I OPS 1/06 - Uchwała NSA z 2006-04-10

obiektu budowlanego, będący sankcją za naruszenie przepisów Prawa budowlanego. Rozróżnienie sankcji karnych i administracyjnych nie jest precyzyjne i w prawie wspólnotowym...
do rozstrzygnięcia na podstawie art. 187 par. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270 ze zm...
1   Następne >   +2   +5   +10   36