Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia X

IV SA/Wa 1763/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-07

, pod szpitale i domy pomocy społecznej, pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, na cele uzdrowiskowe, na cele rekreacyjno-wypoczynkowe...
przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, pod szpitale i domy pomocy społecznej, pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, na cele...

IV SA/Wa 2235/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-18

budowie tuczami złożyli także mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej [...] w [...]. Kolejne protesty wpłynęły od mieszkańców [...] Państwa: M. K., K. K., Z.K., L. S. i J. S...
) konfliktów społecznych związanych | planowanym przedsięwzięciem., Ponadto Kolegium wskazało na konieczność jednoznacznego wyjaśnienia ilości powstałego obornika oraz areału...

II SA/Łd 116/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-03-10

Sprawa ze skargi P. S., A. K. - S., K. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia oddala skargę. a.bł.

II SA/Ol 288/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-05-21

, a nie społeczną, polegająca na zamiarze udzielania wzajemnej pomocy obywatelom, co spowodowało, że odmówiono Stowarzyszeniu prawa do udziału w opisanym powyżej...
przedsięwzięcia udział społeczeństwa, w tym także organizacji społecznych, został uregulowany w sposób szczególny, co wynika z treści powołanego art. 44 ust. 1 ustawy z dnia...

III OSK 1428/21 - Wyrok NSA z 2022-10-18

inwestycji, budowa dwóch chlewni doprowadzi do konfliktów społecznych, a realizacja planowanej inwestycji naruszy zasadę zrównoważonego rozwoju oraz zasadę równości wobec prawa...
(negatywne, dotyczące głównie emisji odorów, hałasu, konfliktów społecznych, obszaru Natura 2000 itd.) złożył do organu I instancji W. W. Zarzuty identycznej treści...

II SA/Rz 1621/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-07-12

na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] sierpnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu...
. nr [...] w przedmiocie odmowy dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu, wydane w następującym stanie sprawy., Wnioskiem z dnia 13 marca 2015 r...

II SA/Lu 122/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-09-20

społecznych, nieuwzględnienie oddziaływania przedsięwzięcia na ruch kołowy na ulicach, przez które będzie prowadzony transport paliwa do bloku i jakość tych dróg...
oraz obowiązek ponownego przeprowadzenia konsultacji społecznych., W konkluzjach Kolegium stwierdziło, że po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich warunków funkcjonowania...

IV SA/Po 216/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-09-27

prowadzenia okresowych pomiarów poziomu hałasu z 1 roku do 2 lat. Organ uznał za uzasadnione nałożenie obowiązku tej treści z uwagi na dużą ilość protestów społecznych...
jakie wystąpiły na etapie konsultacji społecznych i planowane odległości turbin od zabudowań mieszkalnych. Wyniki tych pomiarów Inwestor winien przedłożyć właściwemu organowi...

II OSK 572/16 - Wyrok NSA z 2016-09-06

przedsięwzięcia należy wykonać monitoring w zakresie wykorzystania przejść dla zwierząt za pomocą tropień zimowych - 4 razy w ciągu zimy przy zalegającej pokrywie śnieżnej...
się do wyników, ich interpretacji i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych. Warunkiem bowiem prawidłowego przeprowadzenia konsultacji społecznych jest ich przeprowadzenie...

II SA/Bd 1334/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-03-27

dopełnione, natomiast nie nakładają obowiązku uzyskania społecznej akceptacji dla przedsięwzięcia., Kolegium podniosło, że podstawowym dokumentem, na którym opiera...
. (zwany dalej 'Raportem') na s. 104-106 oraz uzupełnienie Raportu ze stycznia 2017 r. na s. 5-7 przedstawia 'Analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym...
1   Następne >   +2   +5   10