Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatki inne X

I SA/Lu 188/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-10-07

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 z późn. zm., powoływanej zwanej dalej jako 'Ordynacja podatkowa', w związku z art. 376 § 1 Kodeksu...
cywilnego przez nieokreślenie w decyzji, z kim strona odpowiada solidarnie za zobowiązania podatkowe '[...]' s.c. oraz art. 187 § 1 i art. 191 Ordynacji podatkowej...

I SA/Lu 271/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-10-07

. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 z późn. zm., powoływanej zwanej dalej jako 'Ordynacja podatkowa', w związku z art. 376 § 1 Kodeksu cywilnego...
przez nieokreślenie w decyzji, z kim strona odpowiada solidarnie za zobowiązania podatkowe '[...] ' s.c. oraz art. 187 § 1 i art.191 Ordynacji podatkowej przez ustalenie wysokości...

III SA/Wa 2121/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-13

, że na podstawie art. 115 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm., dalej jako Ordynacja podatkowa...
ustawa o rehabilitacji), a ponadto art. 108 § 2 pkt 2 lit. a) i art. 115 Ordynacji podatkowej., Decyzją z [...] marca 2017 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej...

I SA/Lu 376/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-10-03

. Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Celnej, na podstawie art. 233 § 1 pkt 1ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm...
Ordynacji podatkowej na podstawie art. 37q ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym., Dyrektor Izby Celnej wskazał dalej, że w trakcie toczącego...

II FSK 413/08 - Wyrok NSA z 2009-07-17

1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), został przerwany w związku z zastosowaniem do majątku podatniczki środka egzekucyjnego - zajęcia...
pod uwagę treść art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej, w brzmieniu obowiązującym po 1 września 2005 r. w związku z art. 21 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy...

I SA/Lu 454/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-05-09

pierwszej instancji uznał, iż spełnione zostały przesłanki określone w art.116 § 1 w związku z art. 107 § 2 pkt 2 i 4 Ordynacji podatkowej i orzekł o odpowiedzialności...
naruszenie przepisów art. 151, art. 108 §2 ust.2 lit.a i d art. 68 § 1 i 2 ust.2, art. 116 § 1 ust.1 lit. a, art. 116 § 1 ust.2 art.191 i art. 192 ustawy Ordynacja podatkowa...

III SA/Wa 2394/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-18

naruszenie szeregu przepisów postępowania - ustawy z 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz 201, dalej Ordynacja podatkowa). Po pierwsze skarżący zrzucił organowi...
za jego zobowiązania, tj. naruszenia art. 116a w zw. z art. 116 Ordynacji podatkowej, a także w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz...

FSK 2248/04 - Wyrok NSA z 2005-06-09

Niespójność art. 56 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ w brzmieniu tego przepisu sprzed 1 stycznia 2003 r...
się następująco. Decyzją z dnia 24 września 2002 r., na podstawie art. 21 par. 1 pkt 1, par. 3 i par. 4, art. 51, art. 53 par. 1 i par. 4 Ordynacji podatkowej, art. 8-11 ustawy...

VIII SA/Wa 709/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-22

te informacje, Dyrektor UKS wniósł o wydanie decyzji o zabezpieczeniu na podstawie art. 33 § 2 pkt 2 i 3, § 3, § 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz...
. U. z 2012 r. poz. 749, dalej: 'Ordynacja podatkowa') z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości, dużą wartość łącznej zaległości podatkowej, a także z uwagi na zebrany...

II FSK 2037/10 - Wyrok NSA z 2012-04-24

art. 284a § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) protokół kontroli nie może zostać uznany za dowód...
. Wskazano, że z przepisów Ordynacji podatkowej regulujących zagadnienia związane z kontrolą podatkową wynika, iż do uznania dokumentów z czynności kontrolnych za dowód...
1   Następne >   +2   +5   +10   100