Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od spadków i darowizn X

I SA/Kr 638/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-17

[...] ww. decyzji z dnia 17 listopada 2017r., W odwołaniach R. T. zarzucił naruszenie:, - art. 116 § 1 lit. b Ordynacji podatkowej oraz art. 122, art. 187 § 1, art. 188...
oraz art. 197 Ordynacji podatkowej, poprzez zaniechanie przez organ I Instancji dokonania ustaleń i przeprowadzenia dowodów na okoliczność, czy w wyniku złożenia wniosku...

I SA/Ke 239/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-05-05

28.109 zł był nienależny., 1.4 Organ powołując przepis art. 79 § 2 Ordynacji podatkowej wyjaśnił, że prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wygasa po upływie...
prekluzyjnym, który nie podlega przywróceniu. Stosownie do art 70 § 1 Ordynacji podatkowej termin przedawnienia zobowiązania podatkowego wynosi 5 lat, licząc od końca...

I SA/Gl 886/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-03-04

na wstępie, że decyzją wydaną w dniu [...]. nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej w K. na podstawie art. 249 § 1 Ordynacji podatkowej odmówił H. K. wszczęcia postępowania...
art. 248 § 2 Ordynacji podatkowej, gdyż - jak wskazał - 'nie nastąpiło przedawnienie'. W uzasadnieniu odwołania strona zarzuciła Dyrektorowi Izby Skarbowej w K...

II FSK 1286/05 - Wyrok NSA z 2006-10-18

W stanie prawnym obowiązującym w 2004 r., określony w art. 77 par. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, termin...
do wydania nowej decyzji, w przypadku uchylenia lub stwierdzenia nieważności jednej z decyzji wskazanych w art. 77 par. 1 pkt 1 lit. 'a-d' Ordynacji podatkowej należało liczyć...

II FSK 1815/11 - Wyrok NSA z 2013-05-15

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm., dalej: Ordynacja podatkowa) poprzez błędnie przyjętą interpretację., Dyrektor...
oraz pkt 5, jak również na art. 68 i art. 70 Ordynacji podatkowej oraz na art. 6 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn...

I SA/Po 291/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-08-29

Ministra Finansów na podstawie art. 233 § 1 pkt 1, art. 239 i art 216 § 1 w zw. z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz...
w tym Ordynacji podatkowej? Innymi słowy czy wobec tego w opisanym zdarzeniu przyszłym otrzymane tytułem darowizny składniki majątku będą zwolnione od podatku od spadków...

I SA/Po 290/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-08-29

zawarte w tym przepisie, z pominięciem innych przepisów prawa podatkowego w tym Ordynacji podatkowej? Innymi słowy czy wobec tego w opisanym zdarzeniu przyszłym otrzymane...
skorzystania z tego zwolnienia może być ograniczona w związku z uwzględnieniem przepisów działu IIIa, rozdział 1 Ordynacji podatkowej, tj. art. 119a-l 19f Ordynacji podatkowej...

III SA/Po 126/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-05-19

. 1 pkt 2, art. 244 § 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) odmówił - po wznowieniu postępowania - uchylenia...
. 240 § 1 pkt 7 Ordynacji podatkowej, wniosła o wznowienie postępowania podatkowego zakończonego decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 25.02.2002 r...

III SA/Wa 1264/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-10

i § 4 Ordynacji podatkowej, a także art. 15 ust. 4 u.p.s.d. przez jego błędne zastosowanie i przyjęcie, że powołanie się na darowiznę przed organem podatkowym powoduje...
zastosowanie stawki 20%., Podniósł, że kopii umowy darowizny nie złożył w trakcie jakiegokolwiek postępowania określonego przepisami prawa, w tym Ordynacji podatkowej...

III SA/Po 147/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-06-05

instancji z dnia 19 września 2008 r., wskazując jako przesłankę wznowieniową art. 240 § 1 pkt. 8 Ordynacji podatkowej. Wnioskodawczyni podała, że decyzja wymiarowa...
Skarbowej w P decyzją z dnia [...] 2013 r., na podstawie art. 240, art. 243 § 3 w zw. z art. 244 Ordynacji podatkowej, odmówił wznowienia postępowania., W uzasadnieniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100