Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6172 Notariusze i aplikanci notarialni X

VI SA/Wa 1484/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-09

właściciela, wzrośnie jej wartość, opłata adiacencka może być ustalona przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w drodze decyzji:, A. w terminie 3 lat od dnia...
adiacencką z tego tytułu. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy, w drodze uchwały, w wysokości nie większej niż 30 % różnicy wartości nieruchomości...

II GSK 973/15 - Wyrok NSA z 2016-12-01

na wniosek właściciela, wzrośnie jej wartość, opłata adiacencka może być ustalona przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w drodze decyzji:, A. w terminie 3 lat od dnia...
. 98a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wbrew twierdzeniom skarżącej Sąd uznał, że pytanie to dotyczyło terminu nałożenia opłaty adiacenckiej. Na pytanie nr 51...