Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przejęcie mienia X

IV SA/Wa 2931/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-07

obu decyzji Naczelnika, uznając że skarżący nie posiada w sprawie objętej wnioskiem interesu prawnego w rozumieniu art.28 k.p.a., 4. Skarżący wniósł do Ministra...
utrzymał postanowienie Wojewody w mocy., Podzielając ocenę Wojewody odnośnie nieposiadania przez skarżącego interesu prawnego w sprawie w rozumieniu art.28 k.p.a....

I OSK 1229/20 - Wyrok NSA z 2020-11-20

r. w części dotyczącej działek będących własnością Gminy W. ze względu na brak interesu prawnego w tym zakresie., W ocenie Ministra, odwołanie jest niedopuszczalne...
interes prawny w postępowaniu dotyczącym stwierdzenia, czy dana nieruchomość podpada pod działanie przepisów dekretu o reformie rolnej jest były właściciel...

I OSK 2046/16 - Wyrok NSA z 2018-06-12

nr [...], albowiem doszedł do przekonania, że jedynie w tym zakresie skarżący wykazał legitymację czynną. Wywodzi się ona z interesu prawnego, który zasadza się na przepisach prawa...
na skargę. Ponieważ skarżącemu przysługuje prawo rzeczowe do działki gruntu, która wywodzi się z nieruchomości objętych weryfikowaną decyzją, to ma interes prawny w byciu...

I SA/Wa 618/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-03

prawnej nabyciem interesu prawnego, dającego podstawę, w świetle art. 28 kpa do występowania w charakterze strony w postępowaniu o stwierdzenie nieważności orzeczeń...
oceny legalności orzeczenia administracyjnego nie ma charakteru majątkowego, jest natomiast nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia. Organ podniósł także, że interes prawny...

I SA/Wa 1845/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-22

to może utracić niewątpliwie posiada interes prawny we wzięciu udziału w tym postępowaniu. Aktualnie natomiast właściciel nie ma nawet możliwości zapoznania się z aktami...
z przepisami prawa materialnego, które dają podstawy do wyprowadzenia interesu prawnego. Prawem materialnym w sprawie ewentualnego przejścia na rzecz Skarbu Państwa udziału...

I SA/Wa 326/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-05

prawnego, lecz jedynie interes faktyczny., Nie zgadzając się z tym rozstrzygnięciem skarżący złożył zażalenie podnosząc, iż organ I instancji niezasadnie odmówił mu przymiotu...
pozwalającego zakwalifikować interes danej osoby jako interes prawny. Interes prawny musi wynikać z określonego przepisu prawa materialnego, który przyznaje podmiotowi...

I OSK 2331/14 - Wyrok NSA z 2016-07-07

[...] lutego 1948 r. o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa, w części dotyczącej przedsiębiorstwa pn. '[...]' (dalej spółka). Swój interes prawny do występowania...
2013 r. Minister Gospodarki odmówił wszczęcia postępowania, gdyż uznał iż wnioskodawcy nie wykazali interesu prawnego do żądania jego wszczęcia. Mianowicie ustalił...

VIII SA/Wa 805/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-28

administracyjne w przedmiotowej sprawie, z uwagi na brak wykazania interesu prawnego przez następców prawnych byłych wspólników powołanego przedsiębiorstwa., Zdaniem...
prawnego. Brak zatem przepisu prawnego, z którego udziałowcy zlikwidowanej spółki mogliby wywieść interes prawny, jak tego wymaga art. 28 k.p.a., W dniu 16 marca 2016 r...

I OSK 1877/18 - Wyrok NSA z 2019-01-30

., W dalszej części uzasadnienia Wojewoda podał, że merytoryczną ocenę przesłanek ujętych w art. 156 K.p.a. poprzedził wnikliwą analizą interesu prawnego. Zdaniem organu...
z dnia 15 lutego 1964 r. - był każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczyło postępowanie albo kto żądał czynności organu ze względu na swój interes prawny...

I OSK 2344/17 - Wyrok NSA z 2019-07-16

, mimo że mogą legitymować się obecnie tytułem prawnorzeczowym do nieruchomości. Interes prawny wynikać musi wprost z normy prawa materialnego. Interesu prawnego nie wywodzi...
, polegające na jego błędnym zastosowaniu, poprzez przyjęcie, że wnioskodawca B. W. nie ma interesu prawnego i legitymacji czynnej do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie...
1   Następne >   +2   +5   +10   21