Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona danych osobowych X

III SA/Kr 945/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-01-14

- wykazanie interesu prawnego - w rozumieniu art. 83 ust. 2 a.s.c.- w żądaniu uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego ma polegać na wskazaniu okoliczności...
, które w świetle przepisów prawa materialnego kreują ten interes prawny a nie na wskazaniu przepisu, z którego wprost wynikałby obowiązek przedłożenia akt stanu cywilnego, - żaden...

IV SA/Wr 444/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-01-22

. Nr 139, poz. 993 ze zm.) dane ze zbiorów meldunkowych mogą być udostępnione osobom, jeżeli wykażą w tym interes prawny. Natomiast zgodnie z art. 44h ust. 2 pkt. 4 cytowanej...
1 kwietnia 2008 roku wnioskodawczyni została wezwana do uzupełnienia wniosku przez wykazanie posiadania interesu prawnego w otrzymaniu żądanych danych...

III SA/Kr 731/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-05-11

faktyczne stanowią podstawę dla decyzji odmawiającej udostępnienia osobie fizycznej danych z powodu niewykazania interesu prawnego w ich uzyskaniu (art. 44h ust. 2 pkt 1...
nie wykazał interesu prawnego do czego zobowiązuje (w ówczesnym brzmieniu) przepis art. 44 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach...

I OSK 607/09 - Wyrok NSA z 2010-02-22

mogą być udostępnione, osobom i jednostkom organizacyjnym - jeżeli wykażą w tym interes prawny (pkt 2), innym osobom i podmiotom - jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny...
na podstawie pkt 2 art. 44 h ust. 2. Zarzut skargi opiera się na twierdzeniu, że wnioskodawczyni posiada interes prawny w sprawie. W ocenie Sądu zarzut ten jest chybiony...

II SA/Gl 732/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-01-13

faktyczny ale i interes prawny w uzyskaniu informacji o posiadanym przez dłużnika majątku. Na uzasadnienie swoich twierdzeń ZUS przywołał art. 66 i art. 26 ust. 3 ustawy...
sytuacjach, tj. jeżeli urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa lub osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes...

II SA/Wa 1945/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-09

w treści zażalenia, 'opisana we wniosku sytuacja nie dotyczyła bezpośrednio samej [...], ale dotyczyła interesów prawnych operatorów telekomunikacyjnych, tj. przedsiębiorców...
, czy pochodzi on od podmiotu, który legitymuje się przymiotem strony. Stosownie zaś do treści art. 28 k.p.a., stroną jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy...

III SA/Kr 626/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-12-03

. Przesłanka wykazania interesu prawnego w uzyskaniu informacji podmiotowo-przedmiotowej z operatu ewidencyjnego w formie wypisu z ewidencji w trybie art. 24 ust. 3 ustawy, prowadzi...
osób mających interes prawny w ich uzyskaniu. Zdaniem organu złożony wniosek zmierza do ustalenia majątku dłużnika, a przepis art. 217 kpa reguluje sposób wydawania...

II SA/Wa 794/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-26

skarżącej jako klientki Banku. Bank wskazał, że skarżąca posiada zadłużenie wynikające z umowy nr [...]. Interes prawny Banku został udokumentowany wyciągiem z ksiąg...
wskazanej osoby wydaje się m.in. osobie, która wykaże w tym interes prawny., Organ zaznaczył, że ustalenie interesu prawnego wnioskodawcy w uzyskaniu określonych danych...

II SA/Wa 911/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-09

siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, interesu prawnego w urzędowym potwierdzeniu okoliczności wskazanych w ww. wniosku z [...] października 2020r., Skarżący...
w wiadomości z [...] listopada 2020r. nie wskazał przepisów prawa, z których wywodzi interes prawny, z uwagi na który ubiega się o zaświadczenie, jak też nie przedstawił...

I OSK 254/14 - Wyrok NSA z 2015-10-21

wszelkich ograniczeń w nim zawartych. Wnioskodawca nie wskazał interesu prawnego do udzielenia informacji i żądał udzielenia informacji na podstawie art. 24 ust. 2 Prawa...
geodezyjnego i kartograficznego (udzielanych bez konieczności wykazywania interesu prawnego). Dodatkowo organ odwoławczy wskazał, że ewidencja gruntów i budynków...
1   Następne >   +2   +5   +10   83