Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X
  • Skarżony
  • Symbol

I OSK 528/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-28

w sprawie ze skargi Z.N. na bezczynność Burmistrza Miasta [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej postanawia 1) odrzucić skargę o wznowienie postępowania; 2...
stycznia 2015 r. sygn. akt II SAB/Kr 363/14 w sprawie ze skargi Z.N. na bezczynność Burmistrza Miasta [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej. Informację publiczną...

I OSK 1997/14 - Wyrok NSA z 2014-12-12

informacji publicznej 1. uchyla postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 marca 2014 r. sygn. akt I OSK 2225/13; 2. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje...
Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku w przedmiocie udzielenia informacji publicznej., Wyrokiem z dnia 29 maja 2013 r. (sygn. akt II SAB/Gd 48/13) Wojewódzki Sąd Administracyjny...

I OSK 1038/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-08

ze skargi K. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu z dnia [...] października 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej...
informacji publicznej., W dniu 16 października 2014 r. M. G. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym...

VIII SAB/Wa 87/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-17

/Wa 61/16 w sprawie ze skargi Ł. S. na bezczynność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w W. w przedmiocie dostępu do informacji...
zobowiązania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w W. do udzielenia informacji publicznej z wniosku Ł. S. z dnia [...] lutego 2016 roku; 3...

II SAB/Sz 22/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-05-08

2018 r., sygn. akt II SAB/Sz 69/18 odrzucającym skargę Z. F. na bezczynność Komendanta Policji w S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia...
skargę Z. F. na bezczynność Komendanta Policji w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej. Sąd wskazał, że zakres podmiotowy i przedmiotowy niniejszej sprawy...

II SAB/Wa 57/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-06-15

informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę o wznowienie postępowania sądowego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 4 listopada 2021 r. sygn...
skarżącego W. D. z dnia [...] listopada 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy...

I OSK 1681/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-07

- którym to zobowiązał Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego do rozpatrzenia wniosku Fundacji P. z dnia 27 stycznia 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14...
operacyjnych, co do tego czy żądane informacjeinformacją publiczną., Zgodnie z treścią art. 271 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami...

I OSK 144/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-26

w sprawie ze skargi G. M. na bezczynność Starosty S. w przedmiocie informacji publicznej postanawia: 1. odrzucić skargę o wznowienie, 2. zwrócić G. M. wpis sądowy...
., sygn. akt II SAB/Bk 3/11, w sprawie ze skargi G. M. na bezczynność Starosty S. w przedmiocie informacji publicznej., Zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału...

II SA/Sz 609/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-07-30

. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę W dniu [...] r. P. J. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę o wznowienie postępowania...
sądowego w sprawie o sygn. akt [...] ze skargi P. J. na bezczynność Prokuratora w przedmiocie udzielenia informacji publicznej., Pismem z dnia [...] r. Sąd wezwał skarżącego...

II SA/Sz 617/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-06-09

Sprawa ze skargi P. J. o wznowienie postępowania w sprawie o sygn. akt II SAB/Sz 51/09, w której Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wydał w dniu 18 marca 2009 r. postanowienie o odmowie przyznania skarżącemu prawa pomocy p o s t a n a w i a: odrzucić skargę
1   Następne >   +2   +5   +10   47