Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo geologiczne i górnicze X

II GSK 136/19 - Wyrok NSA z 2019-05-31

z [...] sierpnia 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej. Sąd podzielił stanowisko orzecznictwa, że zwrot 'strona dowiedziała się o decyzji' nie oznacza, iż jest konieczne...
decyzję oraz jej przedmiocie, powołując ją we wniosku z [...] sierpnia 2017r. o dostępie do informacji publicznej dotyczącym projektu robót geologicznych na wykonanie...

III SAB/Gl 174/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-11-24

postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4 lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 4a, a w przypadku informacji publicznej także innych...
o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2167), sąd administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej...

VI SA/Wa 2458/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-20

Województwa [...] w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej., Pismem z [...] sierpnia 2012 r. Stowarzyszenie wniosło odwołanie od decyzji, z [...] sierpnia 2012 r...
, a więc bez zastosowania przepisów art. 29 - 45 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...

III SAB/Gl 127/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-11-17

prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 4a, a w przypadku informacji publicznej także innych podmiotów zobowiązanych do jej udzielenia., Podkreślić również należy...
administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem...

III SAB/Gl 175/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-11-26

w przypadkach określonych w pkt 1-4 lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 4a, a w przypadku informacji publicznej także innych podmiotów...
administracyjnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2167), sąd administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola...

II GSK 3210/17 - Wyrok NSA z 2019-11-22

o zakazie była zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Wyższego Urzędu Górniczego, a po jego upływie została usunięta. Skarżący natomiast ma prawo do żądania...
., Prezes WUG wydał decyzję z dnia [...] czerwca 2015r., która z kolei została uchylona wyrokiem Sądu I instancji z dnia 15 lutego 2016r. W powyższym okresie informacja...

III SA/Gl 61/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-06-20

potoku Paniówka nie została zakończona, w aktach sprawy nie było żadnych informacji o podjęciu działań zapobiegających powstawaniu okresowego zalewiska w rejonie na wschód...
postępowania zwracała uwagę na niebezpieczeństwo wystąpienia zagrożenia publicznego w postaci przelania wód z Potoku Chudowskiego do Potoku Paniówka, organ oparł...

II GSK 2726/17 - Wyrok NSA z 2019-11-13

informacji geologicznej, na podstawie której sporządzono dokumentację geologiczną. Organ uznał, że w pozostałym zakresie dokumentacja spełniała wymogi przepisów prawa...
., W uzasadnieniu organ wskazał również, że wnioskodawca wykorzystał informację geologiczną pozyskaną w wyniku zawarcia umowy nr [...] o korzystanie za wynagrodzeniem...

VI SA/Wa 570/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-04

nie dostarczy informacji geologicznych istotnych z punktu widzenia interesu publicznego oraz szacunki, że wnioskodawca wykonując roboty objęte wnioskiem koncesyjnym...
publicznym, przyczyni się do ochrony środowiska, a nadto wzbogaci zasób informacji geologicznej przysługującej Skarbowi Państwa. Ocena organu koncesyjnego, jakoby wnioskowana...

II GSK 1659/18 - Wyrok NSA z 2022-02-08

informacji geologicznych z punktu widzenia interesu publicznego, czy też późniejszej eksploatacji tego złoża, gdyż złoże już zostało w większej części wyeksploatowane...
bezpośrednie dotarcie do niego i zbadanie jego budowy byłoby efektywnym sposobem zdobycia informacji o otoczeniu ewentualnych resztek złoża i przyczynie ich pozostawienia...
1   Następne >   +2   +5   +10   21