Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Powszechny obowiązek obrony X

IV SA/Wr 489/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-02-15

administracyjnego., W dniu 15 lipca 2014 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych opublikowany został projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych...
. i - jak wynika z notatki służbowej Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego z dnia 12 marca 2014 r. - została mu udzielona wszechstronna informacja na temat jego sprawy...

IV SA/Wr 361/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-01-15

zachowania tajemnicy informacji niejawnych. Argumentację w tym zakresie organ rozpoczął od wyjaśnienia, że zgodnie z art. 64 ust. 5 w zw. z art. 98k ust. 4 pkt 3 ustawy...
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, żołnierz rezerwy, który będzie mieć dostęp do informacji niejawnych podlega, na zasadach określonych w przepisach...

II SA/Po 703/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-10-30

uznaniowy, co nie oznacza jednak, że organy administracji publicznej mogą podjąć dowolne rozstrzygnięcie. Swoboda organów administracji publicznej doznaje...
istoty sprawy, błędnie przyjmując, że ewidencja wojskowa, obejmująca świadczenia rzeczowe, podlega ochronie jako informacja niejawna, i niewłaściwie zakładając wiążący...

III SA/Kr 858/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-10-18

odnotowana w Książce Orzeczeń Lekarskich (Szpital Specjalistyczny [...] Oddział Chorób Serca). Informacje medyczne wpisane do książki wynikają z dokumentacji medycznej...
z zasadą domniemania zgodności z prawdą oświadczenia organu, od którego pochodzi dokument. Z kolei informacja z NFZ o braku danych dotyczących świadczeń medycznych...

III SA/Łd 555/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-11-04

i w czasie wojny - i tylko wtedy decyzja staje się wykonalna. Natomiast w czasie pokoju przedmiot świadczenia pozostaje w posiadaniu właściciela a informacja o tym została...
i w czasie wojny', a do jego wykonania należy przystąpić do godziny 01.00 pierwszego dnia mobilizacji. Zgodnie z informacją dla świadczeniodawcy, dodaną do decyzji...

III SA/Łd 556/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-11-04

się wykonalna. Natomiast w czasie pokoju przedmiot świadczenia pozostaje w posiadaniu właściciela a informacja o tym została zawarta w uzasadnieniu decyzji. Niezasadnym...
do godziny 01.00 pierwszego dnia mobilizacji. Zgodnie z informacją dla świadczeniodawcy, dodaną do decyzji, mobilizacja ogłaszana może być w drodze obwieszczeń, komunikatów...

II SA/Sz 128/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-04-25

administrację publiczną do działania jak również w przypadku wyjścia przez organ w załatwieniu sprawy poza granice dopuszczone przepisem prawnym. Z tego względu organ...
., powoływanej dalej jako 'p.p.s.a.'), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę działalności administracji publicznej. Wspomniana kontrola...

OSK 1203/04 - Wyrok NSA z 2005-03-09

w pouczeniu rozstrzygnięcia Wojskowej Komisji Lekarskiej, gdzie jako organ właściwy, do którego przysługuje odwołanie wskazano sąd administracyjny. Taka informacja...
publicznej. Kontrola ta obejmuje również orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych organów administracji rządowej...

III SA/Kr 836/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-11-19

, a także adnotację o jego rodzaju i wyniku. Obie księgi stanowią część tzw. dokumentacji medycznej zbiorczej. Informacje o zaświadczeniach wydanych przez lekarzy znajdują...
. Uzyskano również informację, że pracownik Starostwa odpowiedzialny od 1999 do 2015 roku za sprawy komisji kwalifikacji wojskowej miał zwyczaj gromadzić dokumentację medyczną...

III SA/Gd 311/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-11-22

, zawierające informację o miesięcznej kwocie utraconego wynagrodzenia., Organ wskazał, że stosownie do art. 119a ustawy żołnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej...
- decyzję o 'odmowie wypłaty świadczenia pieniężnego'. Prawo do otrzymania tego świadczenia wynika bezpośrednio z przepisów ustawy i organ administracji publicznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   16