Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Mienie zabużańskie X

I SA/Wa 930/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-02

publicznych lub prywatnych dla poprawy zdrowia., Uwzględniając powyższe organ stwierdził, że w rozumieniu przedwojennych przepisów, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy...
stałego pobytu w niej)., W zebranym materiale dowodowym nie ma przekonywujących informacji, iż ześrodkowane centrum życiowe Pana J. K., tj. miejsce gdzie koncentrowało...

II SAB/Wr 901/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-07-19

, Szczawnie Zdroju, Wałbrzychu, Wrocławiu, Siechnicach z prośbą o informacje potrzebne do załatwienia wniosku skarżącego. O podjętych czynnościach pismem z dnia 26 października...
z dnia 4 listopada 2016 r. Wojewoda Dolnośląski zwrócił się o stosowne, wynikające z ustawy informacje do pozostałych wojewodów. Odpowiedzi nadchodziły pomiędzy...

I OSK 549/15 - Wyrok NSA z 2017-01-25

wiedzę, nie pochodzą jak słusznie zauważył Minister z bezpośrednich obserwacji tych osób, nie mogą być uznane za wiarygodne źródło informacji o nieruchomości...
przesłanek organ administracji publicznej może odmówić mocy dowodowej tym środkom dowodowym, nawet jeśli spełniają przepisane prawem wymagania., Należy uznać więc stanowisko...

I SA/Wa 2328/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-07-15

ukraińskimi i nie zawierały informacji czy świadkowie byli osobami bliskimi właścicieli nieruchomości lub spadkobierców tych właścicieli ubiegających się o rekompensatę...
w 1925r. od Towarzystwa 'Ziemia' we [...]. Taka informacja winna była skłonić organ administracji do podjęcia próby uzyskania informacji archiwalnej o powyższej transakcji...

I OSK 1037/16 - Wyrok NSA z 2018-03-09

pozostawionego mienia oraz okres, w którym zostało pozostawione, nie jest konieczne zwracanie się do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie. Z informacji uzyskanych telefonicznie...
uzupełnienie materiału dowodowego w zakresie faktów, co do których brak jest możliwości analizy zasadności wniosku, bazując na informacjach przedstawionych...

I OSK 406/20 - Wyrok NSA z 2020-09-25

) nieprzeprowadzenie dowodu z przesłuchania skarżących i świadków posiadających istotne informacje o przybyciu J.G. na obecne terytorium RP, 6) uniemożliwienie ustosunkowania...
i nie zawiera takiego dowodu, jak dowód z przesłuchania strony i w konsekwencji przyjęcie, że organy administracji publicznej zasadnie nie przeprowadziły dowodu z przesłuchania...

I SA/Wa 2473/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-18

. (magistratu), w aktach nadzoru budowlanego miasta L., żadnej informacji, dotyczącej prawa własności S.M. do nieruchomości, położonej pod adresem ul. [...] nr [...] w mieście L...
. Do zaświadczenia dołączono uwierzytelnione kopie wraz z tłumaczeniami przysięgłymi:, 1) zdjęcia frontowej ściany budynku przy ulicy [...],, 2) formularza 'Ogólne informacje...

I OSK 1470/16 - Wyrok NSA z 2018-05-09

podstawowego prawa, jakim jest przecież obowiązek poszukiwania przez organy administracji publicznej najbardziej optymalnego rozwiązania dla obywateli Rzeczpospolitej Polskiej...
zaprezentowały w swoich postanowieniach organy administracji publicznej. Zaskarżony wyrok sprowadził się w zasadzie do akademickich rozważań na temat wygaśnięcia prawa...

I SAB/Wa 53/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-29

., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 35 § 1 i § 3 kpa organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy...
publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia., Organ...

I SA/Wa 2294/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-20

I instancji jeszcze przed wydaniem decyzji z dnia [...] września 2016 r., był w posiadaniu informacji, które w jasny i czytelny sposób stały w sprzeczności z sentencją...
wyroku Sądu Okręgowego w J. z dnia [...] maja 1995 r., sygn. akt [...] a dotyczącą właścicieli pozostawionego majątku jak i jego wielkości. Informacje te zawarte...
1   Następne >   2