Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Informacja prasowa X

IV SA/Gl 651/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-12-07

Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. Wnioskiem z dnia 6 grudnia 2017 r. M. P. (dalej...
. do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek., Pismem z dnia 13 grudnia 2017 r. organ poinformował skarżącego, że żądana przez niego informacja publiczna jest informacją...

II SA/Łd 46/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-12

roku sprawy ze skargi A Spółki Akcyjnej w W., Oddziału Terenowego w Ł. na pismo B Spółki z o.o. w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej...
administracyjnego 'odmowę udzielenia informacji publicznej' przez B Spółka z o. o. w Ł., wyrażone pismem z dnia [...], znak: [...]., Zaskarżonej odmowie zarzucono naruszenie...

II SA/Go 652/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-12-15

się do Prezydenta Miasta udzielenia informacji publicznej w zakresie udostępnienia 'protokołu z naboru kandydatów na stanowisko dyrektora biura prasowego w 2015r., CV...
decyzją z dnia [...] kwietnia 2016r. nr [...] odmówił udostępnienia informacji publicznej w zakresie udostępnienia CV A.D., złożonego w naborze na w/w stanowisko, listu...

II SAB/Po 131/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-02-05

wniesienia skargi informacja objęta wnioskiem nie została udzielona. Strona podniosła m.in., że udostępnianie informacji publicznej prasie odbywa się w trybie ustawy z dnia...
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. nr 112, poz. 1198, z późn. zm. [aktualnie Dz.U. z 2014 r., poz. 782, z późn. zm.] - dalej...

I OSK 2146/16 - Wyrok NSA z 2018-06-15

Burmistrza Gminy [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wyrokiem z 27 kwietnia 2016 r...
. sygn. akt II SAB/Sz 39/16 oddalił skargę D. M. na bezczynność Burmistrza Gminy [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Skargę kasacyjną od powyższego...

II SAB/Wa 132/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-15

Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] listopada 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę Stowarzyszenie [...] (zwane dalej...
') o udostępnienie informacji publicznej obejmującej przekazanie kopii protokołów kontroli przeprowadzonej przez inspektorów Urzędu Lotnictwa Cywilnego na lotnisku...

I OSK 1235/17 - Wyrok NSA z 2019-04-02

[...] października 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 13 lutego 2017r...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w N. z dnia [...] października 2016r. znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej...

II SAB/Kr 38/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-04-17

. sprawy ze skargi P.K. na bezczynność Burmistrza Miasta B. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej z wniosku P.K. z dnia 29 lipca 2014 I. stwierdza...
września 2014r., P.K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na bezczynność Burmistrza Miasta B. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej...

II SAB/Go 202/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-03-12

Starosty [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. Wnioskiem z dnia [...] pażdziernika 2019 r., powołując się na przepisy ustawy z dnia 6...
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, J.K. zwrócił się do Starosty o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej umów nr [...] i nr [...] zwartych...

II SAB/Wa 65/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-11

w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] listopada 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Prezesa Rady Ministrów do rozpoznania punktów 2 i 3...
się bezczynności w rozpoznaniu punktów 1 i 1a wniosku z dnia [...] listopada 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej; 3. stwierdza, że bezczynność organu...
1   Następne >   +2   +5   +10   12