Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wywłaszczanie nieruchomości X

I OSK 1256/11 - Wyrok NSA z 2012-11-28

postanowienie skargę do WSA w Warszawie wnieśli I. P., i J. K.. W uzasadnieniu skargi podnieśli, że pełnomocnik skarżących prowadzi działalność gospodarczą w formie...
korespondencji. Dlatego też wyłącznie pełnomocnik skarżących był uprawniony do odbioru korespondencji związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Niestety...

I OSK 1257/11 - Wyrok NSA z 2012-11-28

prowadzenia przez niego działalności gospodarczej 'w formie jednoosobowej kancelarii z siedzibą w Gdyni przy ul. D. [...]', który to adres jest tożsamy z adresem...
działalności gospodarczej nie czyni z przedsiębiorcy jednostki organizacyjnej o której mowa w art. 45 K.p.a, co uzasadniałoby odrębny od doręczeń dla osób fizycznych...

II SA/Lu 907/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-01-30

o prowadzeniu działalności gospodarczej, umowa dzierżawy przedmiotowej nieruchomości, faktury dokumentujące poczynione nakłady na nieruchomości zostały pominięte, bowiem okoliczności...
nimi dowodzone nie mają wpływu na prawidłowe rozstrzygnięcie. Zarejestrowanie działalności gospodarczej, jak i jej prowadzenie nie jest przesłanką wyłączającą...

I SA/Wa 112/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-08-23

nieruchomości działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży i naprawy [...]. Rodzaj prowadzonej działalności wymaga posiadania parkingu dla klientów warsztatu...
oraz zaopatrzenia. W 2004 roku skarżący, na podstawie pozwolenia na budowę rozbudowali zakład i rozszerzyli prowadzoną działalność gospodarczą. Konsekwencją wywłaszczenia tak znacznej...

II SA/Rz 1078/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-05-25

pozostają w pięcioosobowym gospodarstwie domowym. Na utrzymanie rodziny składają się następujące dochody: zasiłek opiekuńczy - 520 zł, działalność gospodarcza...
. prowadzi działalność gospodarczą nie przynoszącą dochodu i bez wykorzystania składników majątkowych. Z treści wyciągu z rachunku bankowego K. P. i T. P. wynika...

I SA/Wa 2041/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-10

może narazić skarżącego na straty i paraliż prowadzonej przez niego działalności gospodarczej na działkach sąsiadujących z wywłaszczanymi nieruchomościami. Skarżący podał...
decyzji nie dawały argumenty wnioskodawcy dotyczące możliwości wyrządzenia skarżącemu znacznych szkód poprzez paraliż prowadzonej przez niego działalności gospodarczej...

II SA/Gd 700/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-12-04

jest wykorzystywany pod działalność gospodarczą - złomowisko; działka nie posiada formalnego dostępu do drogi publicznej, natomiast według oświadczenia przedstawiciela Gminy Miasta...
przedmiotową nieruchomość w drodze przetargu, co jest dowodem na jej zbędność. Zwróciły również uwagę, że prowadzona na nieruchomości działalność gospodarcza przysparzała...

K 2/90 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1990-06-19

(...). W warunkach państwa gwarantującego swobodę działalności gospodarczej, a więc przyjmującego swobodę działalności gospodarczej, pojęcie słusznego odszkodowania sprawdza...

II SA/Lu 211/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-09-29

nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, bowiem podstawą do ustalenia odszkodowania jest wartość rynkowa nieruchomości wywłaszczanej. Zgodnie...
z Zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nr z dnia 14 stycznia 2009 r. Burmistrza J. S. prowadzi działalność gospodarczą na przedmiotowej nieruchomości...

SA/Po 210/82 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1982-06-24

państwowych /Dz.U. nr 24 poz. 122/, ponieważ środki niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w tych przepisach, stanowią część mienia...
wytwórczości /M.P. nr 15 poz. 120/, ponieważ środki niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, o których mowa w powołanych przepisach prawa, stanowią część mienia...
1   Następne >   +2   +5   +10   63