Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo geologiczne i górnicze X

VI SA/Wa 2175/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-19

gospodarczą pod firmą 'B.', na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Wójta Gminy B. pod nr [...]. W dniu [...] listopada 2005 r. uzyskała...
ona koncesję geologiczną na poszukiwanie złoża piasku na przedmiotowej nieruchomości, która nie obejmowała jednak zgody na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie...

III SA/Kr 912/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-12-14

działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 155, poz. 1095) Starosta ustalił A. K. działającemu pod firmą Przedsiębiorstwo Prywatne 'A' opłatę eksploatacyjną za wydobycie...
opłata eksploatacyjna z tego tytułu obliczona wynosi kwotę 45.360,00 zł. Jednocześnie wyrażono stanowisko, że koncesjonowaniu podlega każdy rodzaj działalności gospodarczej...

II GSK 1368/12 - Wyrok NSA z 2013-12-10

. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.; dalej: u.s.d.g.) wykonywanie działalności gospodarczej m.in....
jej zakresu w stosunku do wniosku następuje w drodze decyzji., Organ odwoławczy podkreślił, że z urzędu jest mu wiadome, iż skarżący prowadzi działalność gospodarczą...

III SA/Po 665/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-12-13

wykonywanego inaczej, niż jako koncesjonowana działalność gospodarcza. Organ powołał się na uzasadnienie do wniesionego do Sejmu RP projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo...
w celu przeciwdziałania nielegalnemu wydobywaniu kopalin, m.in. w sposób nie noszący znamion działalności gospodarczej, co m.in. powodowało wykorzystanie nieodtwarzalnych...

III SA/Łd 758/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-04-29

wykonywanego inaczej niż koncesjonowana działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Mając powyższe na uwadze S. P...
Dz.U. z 2005 r. Nr 228 poz. 1947 ze zm.). Powyższy przepis stanowi, iż działalność gospodarcza w zakresie wydobywania kopalin ze złóż wymaga uzyskania koncesji. Natomiast...

II SA/Sz 1324/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-02-23

Strefy III - produkcyjno, przyrodniczej,, b) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy przewiduje prowadzenie działalności gospodarczej zarówno...
zapewnienia obszarów pod zorganizowaną działalność gospodarczą,, e) wydane uprzednio postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, opinia Dyrektora Okręgowego...

III SA/Łd 1280/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-04-28

. koncesji wymaga także działalność gospodarcza w zakresie wydobywania kopalin ze złóż. Według art. 6 pkt 1 p.g.g. z 1994 r. zawierającego definicję kopaliny: kopaliną...
. oraz dane z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej RP. Jednocześnie pojawiły się dane innych podmiotów, które miałyby być stroną postępowania. Organ...

II GSK 312/12 - Wyrok NSA z 2013-05-07

., województwo P. dla W.K. prowadzącego działalność gospodarczą po nazwą Firma Usługowa-Handlowa w A., Postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2011 r., nr [...], Burmistrz S...
uzgodnień., Tym samym - w ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - nie można stwierdzić, że doszło do ograniczenia swobody działalności gospodarczej i prawa własności...

VI SA/Wa 2701/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-18

. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), po rozpatrzeniu odwołania złożonego przez K. W. prowadzącego uprzednio działalność gospodarczą pod nazwą [...] od decyzji Marszałka...
. o swobodzie działalności gospodarczej (...)' i w tym zakresie organ orzekł, poprzez nadanie temu fragmentowi decyzji brzmienia:, 'działając na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 1...

III SA/Gl 1971/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-03-06

., L.dz. [...], zawiadomił D. P., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą 'A' D. P., o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie prowadzenia eksploatacji...
, przesiewacze itp. Następnie zauważył, że zarzut “jakoby kopaliny mogły być wykorzystywane w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej jest oszczerstwem i nieprawdą...
1   Następne >   +2   +5   +10   28