Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Organizacje społeczne X

II GSK 4106/16 - Wyrok NSA z 2018-11-29

decyzji SMP 2007., Pismem z dnia 10 listopada 2014 r., Prezes UKE udostępnił A w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji...
wnioskodawcy do wskazania podstawy prawnej wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Niezbędnym elementem wniosku jest jedynie wskazanie przedmiotu żądania, czemu...

II GSK 3344/15 - Wyrok NSA z 2017-04-12

) oraz Test Margin Squeeze (w skrócie: Test MS) dla promocji dotyczących usług dostępu do Internetu zapewnionych w podstawowej klasie ruchu (usługa N.) określanych...
Price Squeeze i Margin Squeeze dla usług dostępu do Internetu zapewnionych w podstawowej klasie ruchu określanych jako: Promocja 'Po prostu Internet przez www' oraz Promocja...

II GSK 1505/15 - Wyrok NSA z 2017-04-12

. S.A.) z [...] kwietnia 2013 r. przeprowadził test zawężania ceny Price Squeeze (dalej: Test PS) dla usług dostępu do Internetu zapewnionych w klasie ruchu UBR w opcjach...
prowadzą do ustalenia opłat za usługę szerokopasmowej transmisji danych (dalej: 'Usługa BSA'), o której mowa w 'Ofercie ramowej określającej ramowe warunki dostępu...

IV SA/Po 787/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-01-26

lokalnej przed organami administracji publicznej oraz aby przyczyniało się aktywnie do lepszego wypełnienia celów postępowań administracyjnych. Stowarzyszenie powołując...
do udziału w postępowaniu jest regulowane w art. 44 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

II GZ 55/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-28

; współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami; udzielanie rady, informacji oraz pomocy rzeczowej i finansowej podmiotom zajmującym...
głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym; działalność wydawniczą, wystawienniczą i prasową; organizowanie spotkań, szkoleń, konkursów i konferencji...

II OSK 1294/17 - Wyrok NSA z 2019-04-09

na środowisko. Organ administracji publicznej obowiązany jest udzielić organizacji społecznej pełnej informacji o podstawach prawnych udziału w postępowaniu w sprawie...
środowiskowych uwarunkowań jest 'postępowaniem wymagającym udziału społeczeństwa' w rozumieniu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku - o czym przesądził organ pierwszej...

II SA/Ke 9/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-04-10

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (dalej u.o.o.ś.) w związku z art. 105 § 1 k.p.a....
nr [...]z dnia [...]. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, który to sposób prowadzenia postępowania podważa zaufanie do władzy publicznej;, 4. art...

VI SA/Wa 20/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-27

uwagę Prezesa UKE chociażby na potrzebę notyfikacji pomocy publicznej. W oczywisty sposób, bez dostępu do akt postępowania trudno, aby Związek przedłożył wszystkie...
m.in. ze środków publicznych). Dlatego też działanie Związku na prawach strony przysłuży się zaprezentowaniu stanowisk pozostałej części rynku, przede wszystkim podmiotów...

II SA/Wa 294/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-16

danych przez towarzystwo osobom trzecim pomimo braku zgody; nieprawidłowości w udostępnianiu mi informacji o przetwarzanych przez Towarzystwo moich danych; niezgłoszenie...
informacji odnośnie tego, czy jego dane osobowe są przetwarzane w zbiorze danych [...]? A jeśli tak to podanie informacji o podmiocie przetwarzającym te dane, celu...

IV SA/Wa 1379/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-01

do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących ochrony środowiska sporządzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r...
ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania...
1   Następne >   2